Výchovné poradenstvo

Školský poriadok pre žiakov

Školský poriadok pre žiakov

 

 1. Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie 15 minút pred začiatkom vyučovania čisto, hygienicky upravený a vhodne oblečený (nie je povolené výstredné oblečenie odhaľujúce dekolt, pupok... Oblečenie nesmie obsahovať hanlivé a znevažujúce nápisy. Do školy nie je dovolené farbiť si vlasy, nosiť melír, maľovať nechty. Žiaci nesmú mať na tele tetovanie, maľby ani pearcing. Chlapcom sa zakazuje nosiť          do školy náušnice).
 2. V prípade neprítomnosti žiaka na vyučovaní oznámi zákonný zástupca bez zbytočného odkladu triednemu učiteľovi príčinu jeho neprítomnosti. Žiak svoju neprítomnosť     na vyučovaní ospravedlní do troch dní príchodu do školy triednemu učiteľovi písomným ospravedlnením. V prípade, že sa tak nestane, budú vymeškané hodiny klasifikované ako neospravedlnené.
 3. V priebehu školského roka môže rodič ospravedlniť najviac 10 dní neprítomnosti svojho dieťaťa, maximálne však 3 za sebou idúce dni.
 4. Ak má žiak 5-10 neospravedlnených hodín, bude pokarhaný triednym učiteľom.

Ak má 11-15 neospravedlnených hodín, bude pokarhaný riaditeľom školy.

Ak má 16 a viac neospravedlnených hodín, bude mať zníženú známku zo správania a oznámi sa na OÚ – od. soc. vecí a rod.

Aj v prípade, že žiak vymešká za jeden mesiac 15 neospravedlnených hodín oznámi sa na OÚ – od soc. vecí a

        5. Ak sa žiak potrebuje uvoľniť z vyučovania:

 • z jednej vyučovacej hodiny ho uvoľní vyučujúci,
 • z viacerých hodín triedny učiteľ
 • na niekoľko dní žiaka uvoľní riaditeľ školy

6.Žiak odchádza zo školy bezprostredne po vyučovaní. Dlhšie v škole môžu zostať len tí žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ, zostávajú v školskom klube alebo majú osobitné povolenie. Po 13.45 hod sa môžu žiaci zdržiavať v budove a v areáli školy len s pedagogickým dozorom.

Dochádzajúci žiaci, ktorí ukončili vyučovanie a čakajú na autobus, majú na to vyhradený priestor vo vestibule školy, kde sedia na lavičkách a nenarúšajú priebeh ďalšieho vyučovania. V prípade porušenia tohto bodu, bude zákonný zástupca žiaka informovaný o porušení vnútorného poriadku školy a žiak stráca možnosť takýmto spôsobom čakať na autobusový spoj.

7.V triede a v školských priestoroch je každý žiak povinný zachovávať čistotu a poriadok, v priestoroch školy sa pohybuje prezutý. Ako prezuvky nemôže slúžiť športová obuv, ktorú žiak súčasne používa aj na hodinách telesnej výchovy. V prípade, že si žiak opakovane nenosí prezuvky, bude mu udelené výchovné opatrenie.

8.Žiak šetrí učebnice, učebné pomôcky, školský majetok a školské zariadenie. Nedovoľuje sa lepiť žuvačky na školský nábytok. V opačnom prípade je žiak povinný znečistenie odstrániť. Ak žiak úmyselne alebo z nedbalosti poškodí školský majetok, jeho zákonný zástupca je povinný škodu nahradiť.

9.Žiakom sa nedovoľuje rozhadzovať papiere v škole a v areáli školy. Žiak je povinný vzniknutý neporiadok odstrániť.

10.Pred začiatkom vyučovacej hodiny si žiak pripraví potrebné pomôcky na vyučovanie, prípadne sa prezlečie do športového alebo pracovného úboru. Do inej učebne (telocvične, dielne) odchádzajú žiaci v sprievode vyučujúceho nastúpení a primerane ticho.

11.Po zazvonení zaujme žiak svoje miesto. Pre pomôcky na vyučovacie hodiny chodia len žiaci , ktorí boli vyučujúcim poverení. Bez povolenia nesmie opustiť ani svoje miesto v učebni. V čase vyučovania sa žiak musí zdržiavať v triede podľa aktuálneho rozvrhu hodín a nesmie sa prechádzať po budove.

12.Počas vyučovania ticho sleduje vysvetľovanie učiteľa a odpovede spolužiakov, nevyrušuje vykrikovaním a nerozptyľuje spolužiakov nevhodným správaním.

13.Do školy nosí pomôcky podľa pokynov učiteľa. Do školy nie je dovolené nosiť predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie (nože, strelné zbrane, cigarety, alkohol, drogy), osobné cenné predmety, šperky a väčšie sumy peňazí. V prípade, ak si žiak do školy donesie cennú vec alebo väčšiu sumu peňazí, zodpovedá za ňu sám.

14.Ak chce žiak odpovedať, alebo sa na niečo spýtať, prihlási sa so zdvihnutím ruky a čaká na povolenie učiteľa.

15.Pri odpovedi sa nesmie žiakovi našepkávať Pri písomných prácach nie je dovolené opisovať. Domáce úlohy si musí žiak vypracovať doma.

16.Ak sa žiak nemohol pripraviť na vyučovanie alebo nemohol splniť uloženú úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny.

17.Ak žiak vymešká viac ako 30 % vyučovacích hodín z daného predmetu za klasifikačné obdobie (jeden polrok), bude musieť byť z daného predmetu preskúšaný.

18.Žiak nesmie fajčiť, piť alkohol, užívať a rozširovať drogy ani v priestoroch školy, ani mimo nich.

19.Do školy je zakázané nosiť, prechovávať a užívať drogy. Porušenie tohto zákazu je závažným porušením vnútorného poriadku školy.

20.V prípade podozrenia, že žiak je pod vplyvom drogy, vedenie školy, triedny učiteľ, alebo prítomný pedagogický zamestnanec zabezpečí lekárske ošetrenie a oznámi zákonnému zástupcovi žiaka zistený stav. V prípade agresivity žiaka zabezpečí asistenciu polícia. V prípade neprimeraného, či neovládateľného agresívneho správania žiaka, bude žiak vyvedený z triedy a v kabinete sa počká na zákonného zástupcu žiaka.

 1. Žiakom sa zakazuje počas vyučovacích hodín aj prestávok používať predmety a elektronické prístroje nesúvisiace s vyučovaním (IPody, MP3, CD prehrávače, tablety, mobilné telefóny...)

V prípade porušenia  tohto bodu vnútorného poriadku školy bude žiakovi daný predmet učiteľom odobraný a vydaný len jeho zákonnému zástupcovi. Ak zákonný zástupca odobratú vec nepreberie do konca príslušného školského roka (do 30.6.), žiak ani jeho zákonný zástupca nemajú nárok na jeho vrátenie.

 1. Mobilný telefón je žiak povinný pred vyučovaním vypnúť a vložiť do tašky. V prípade nevyhnutného hovoru požiada žiak o dovolenie triedneho, vyučujúceho alebo dozorkonajúceho učiteľa. Po ukončení hovoru mobilný telefón opäť vypne a uschová. Je zakázané žiakom bez povolenia fotografovať a natáčať v školských priestoroch, počas činnosti spolužiakov a ped. zamestnancov v škole aj mimo školy .

      Žiak smie po vyučovaní používať mobilný telefón až po opustení budovy školy.

      V prípade nedodržania tohto bodu vnútorného poriadku školy, bude žiakovi mobilný

       telefón odobratý a vydaný len zákonnému zástupcovi do konca príslušného školského

       roka (do 30.6.).

 1. Ak žiak zneužije sociálne siete v niektorom z nasledujúcich bodov, bude táto skutočnosť riešená a prerokovaná vo výchovnej komisii a pedagogickej rade, žiakovi bude udelené výchovné opatrenie a to aj v prípade, že k danej skutočnosti nedošlo v škole ale v domácom prostredí:
  1. žiak zverejní dôverné údaje, fotografie alebo videozáznamy zo školy (bitky v škole, záznamy z vyučovacích hodín natočené bez vedomia učiteľa...)
  2. ohováranie spolužiakov alebo učiteľov
  3. vyhrážanie sa
  4. zneužívanie identity (vytvorenie profilu s použitím cudzích osobných údajov)
 2. Počas prestávky sa žiak správa podľa pokynov dozorkonajúcich. Nebeží, zdržuje sa v určenom priestore, nesmie opustiť budovu školy. Počas malej prestávky je v triede. Počas prestávok je žiakom prísne zakázané opustiť budovu a areál školy                    za akýmkoľvek účelom bez súhlasu triedneho alebo dozorkonajúceho učiteľa.
 3. V školskej jedálni sa žiak zdržuje len počas podávania a konzumovania stravy, správa sa disciplinovane, nevyrušuje, nepredbieha spolužiakov, riadi sa pokynmi pedagogického dozoru.
 4. Žiakom sa zakazuje nosiť v budove školy šiltovky, slnečné okuliare, mať kapucňu     na hlave, používať kolieskové korčule a tenisky s kolieskami.
 5. Na školských výletoch, exkurziách, na kultúrnych a športových podujatiach sa žiaci vždy riadia pokynmi vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických zamestnancov.
 6. Ak v rodine žiaka niektorý člen rodiny ochorie na nákazlivú chorobu, rodičia alebo žiak to oznámia bezodkladne škole.

29.Voči spolužiakom sa správa priateľsky, nešikanuje a netyranizuje ich. Neubližuje im

      ani fyzicky, ani slovne. V rozhovore nepoužíva vulgárne výrazy, nadávky a hanlivé

      výrazy (nepýta peniaze, desiatu ani iné predmety).

30.Pri podozrení na šikanovanie zabezpečí triedny učiteľ prítomnosť rodičov žiaka

     a spoluprácu poradenských organizácií (CPPPaP).

31. Žiak je povinný správať sa tak, aby svojim správaním neohrozil svoje zdravie, ani    zdravie svojich spolužiakov.

32.Nedisciplinované správanie, porušenie vnútorného poriadku školy sa bude trestať

      výchovnými opatreniami.

33.V prípade opakovaných zápisov v klasifikačnom zázname o nedisciplinovanom

      správaní sa žiaka bude žiakovi výchovnou komisiou udelené výchovné opatrenie.

34.Opakované nedisciplinované správanie sa žiaka, alebo hrubé porušenie vnútorného

     poriadku školy sa potrestá zníženou známkou zo správania, prípadne oznámením

    na OÚ od. soc. vecí a rod. alebo PZ SR.

35.Hrubým porušením vnútorného poriadku školy je:

     a) bitka v škole, šikanovanie a týranie spolužiakov

     b) nosenie, prechovávanie, rozširovanie alebo užívanie cigariet, alkoholu alebo inej

         drogy v škole i mimo školy

     c) krádež vecí a peňazí a iných predmetov

     d) neslušné správanie voči učiteľom a ostatným zamestnancom školy

     e) používanie vulgárnych výrazov medzi spolužiakmi a v rozhovore s dospelými

     f) vydieranie spolužiakov, žiadanie peňazí, cigariet, desiatej

     g) neplnenie oprávnených požiadaviek učiteľa

     h) neospravedlnené vymeškávanie

     i) tolerovať a používať rasistické, antisemitské a ostatné prejavy intolerancie

        a diskriminácie podľa náboženstva, rasy, sociálneho postavenia, národnosti

        a zdravotného postihnutia.

36. V prípade, že zo strany žiaka dôjde k hrubému porušeniu vnútorného poriadku pre žiakov, nebude sa môcť

      zúčastňovať exkurzií, výletov ani sa spolupodieľať na organizácii akcií organizovaných školou.

37. Každý žiak je povinný plniť pokyny všetkých pracovníkov školy a podľa svojich

      schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie, správať sa slušne a dodržiavať

      tento vnútorný poriadok školy.

 

 

 

1.9.2019                                                                                  riaditeľka školy

                                                                                             Mgr. Lenka Herdová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce
  Pribinova 1, 953 01 Zlaté Moravce
 • riaditeľka
  037/6307385

  kancelária zástupkýň
  037/6426056

  jedáleň
  037/6426057

  ÚRADNÉ HODINY
  VEDENIA ŠKOLY

  Telefonicky - denne 7.30–15.00h


  Osobne - na základe predchádzajúceho dohovoru
  (telefonicky, email)

  Po 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  Ut 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  St 7.30 – 8.00 h 12.30 – 15.00 h
  Št 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  Pi 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h

Fotogaléria