Jedáleň

info

Vážení rodičia, milí stravníci

       Začíname Nový školský rok   , školská jedáleň prešla na čipový systém evidencie stravníkov, ktorý slúži na zefektívnenie výdaja a objednávania stravy. Preto dávame na vedomie rodičom, ktorí majú záujem stravovať svoje dieťa v školskej jedálni základné informatívne pokyny.

V jedálni je nainštalovaný elektronický systém výdaja a objednávania stravy s využitím osobných identifikačných čipov. Jednorázovo si stravník zakúpi čipový kľúč (2€/ks – platí aj pre stravníkov v hmotnej núdzi), ktorý je neprenosný a oprávňuje vlastníka na odber jedného obeda, je použiteľný od 1.ročníka až po 9.ročník . Samotný čipový kľúč je okrem jedinečného kódu nenesie žiadnu informáciu. Všetky údaje o stravníkovi sú bezpečne uložené v programe Školská jedáleň 4. V prípade straty čítacie zariadenie dokáže identifikovať nájdený čip.

Stratu, či odcudzenie čipu je potrebné okamžite nahlásiť vedúcej školskej jedálne, ktorá ju zablokuje. Stravník tak nepríde o cenu zakúpených obedov, ale bude si musieť zakúpiť nový čip. Stratený čip sa zablokuje a prípadný nálezca tak nezíska Vami zaplatené jedlo. Ak stravník čip zabudne, vedúca školskej jedálne môže vydať náhradný čip, ktorý po odobraní stravy musí bezodkladne vrátiť.

 

Každý stravník ŠJ musí mať vypísanú záväznú Prihlášku na stravovanie pre školský rok 2019/20, z tohto dôvodu sa mu obed automaticky prihlasuje na ďalší mesiac dovtedy, pokiaľ ho rodič NEODHLÁSI z aktuálneho dňa, mesiaca, alebo nezruší Prihlášku na stravovanie. Neodhlásené obedy si musíte zaplatiť.

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 o dotáciách sa  dotácia poskytuje vo výške 1,20 € a to :

 

1/ Za každý deň, v ktorom sa dieťa / žiak zúčastnilo výchovno- vzdelávacieho procesu v Základnej škole a odobralo obed. V prípade choroby dieťaťa/ žiaka je možnosť v prvý deň obed odobrať do obedára, ostatné dni je zákonný zástupca dieťa/ žiaka povinný odhlásiť svoje dieťa z obedov.

2/ V prípade neodhlásenia zákonný zástupca platí plnú sumu obedu a to vo výške určenej finančným pásmom. Z tohto dôvodu Mesto Zlaté Moravce vo VZN č .5/2019 zo dňa 20.06.2019 podľa čl. IV ods. 4 písm. c, určilo jednorázový príspevok na stravovanie vo výške 15.-€. Zúčtovanie finančného príspevku sa bude realizovať 1- krát ročne, alebo podľa jej čerpania. V prípade vyčerpania finančného príspevku je zákonný zástupca povinný opätovne uhradiť 15.- €. V prípade neuhradenia príspevku stravníkovi nebude poskytnutá strava.

3/ Pri dodržaní  podmienok na priznanie dotácie 1,20.-€ na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorázový príspevok na stravovanie 15.-€ v plnej výške vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa/ žiaka.

4/ Zákonný zástupca  je povinný včas odhlásiť svoje dieťa/ žiaka z obedov , t.j. 24 hod. vopred, prípadne maximálne do 7.00 hod. nasledujúceho dňa a to:

a/ telefonicky  037/64 260 57

b/ osobne

c/ na stránke školy , cez aplikáciu Školská jedáleň

5/ Zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka dopláca alikvótnu čiastku na stravu vo výške nákladov na nákup potravín podľa finančného pásma a vekovej kategórie. Od 01.09.2019  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo nové finančné pásmo.

Poplatky pre rodičov podľa 2 finančného pásma:

Kategórie

 

 

Obed v €

Poplatok na stravu

s dotáciou

od rodičov

Poplatok na stravu bez dotácie

Základná škola

stravníci od 6- 11 rokov

 

1.15

 

0

 

1,15

Základná škola

stravníci od 11- 15 rokov

 

1,23

 

0,03

 

1,23

 

Zamestnanci ZŠ a iné fyzické osoby

 

 

1,33

 

0

1,33 + skutočné réžijné náklady podľa prepočtu

 

6/ Zákonný zástupca dieťaťa/  žiaka Základnej školy / aj na dieťa , na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom/ od 01.09.2019 prispieva na čiastočnú úhradu réžijných nákladov vo výške 3.-€ za mesiac. Tento príspevok je povinný stravník zaplatiť v plnej výške, keď odobral aspoň jedno hlavné jedlo v mesiaci. Réžijné náklady je potrebné uhradiť do 10. septembra za mesiace september- december 2019- 12.-€, január- jún 2020- 18.-€

7/  Príspevok na úhradu réžijných nákladov pre zamestnancov základných škôl a iných fyzických osôb sa určuje podľa skutočných nákladov na jedno hlavné jedlo, a to minimálnou sumou 1.-€. Konkrétnu výšku príspevku na úhradu réžijných nákladov určí riaditeľ školy na základe prepočtu réžijných nákladov za predchádzajúce kalendárne obdobie, pričom nie je potrebný súhlas zriaďovateľa.

8/ Ak dieťa/ žiak neodobralo stravu z dôvodu, že mesto ako zriaďovateľ nezabezpečilo diétne stravovanie podľa osobitého predpisu dieťaťa / diabetes, celiakia, šetriaca diéta/  u ktorého podľa posúdenia odborného ošetrujúceho lekára / dlhodobé liečenia/ zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu zriaďovateľ vyplatí  bezhotovostným stykom na bankový účet zákonnému zástupcovi. Dotácia bude vyplácaná len za tie dni, ktoré sa dieťa/ žiak zúčastnilo výchovno- vzdelávacieho procesu, štvrťročne, na základe evidencie dochádzky v Základnej škole. Dieťa/ žiak tiež prispieva na čiastočnú úhradu na réžijné náklady.

 

Projekty  

Projekt „Školské ovocie“

Projekt „ Školské ovocie“ bol doteraz realizovaný školskou jedálňou. V novom  školskom roku   sa program  „Školské ovocie ", bude realizovať prostredníctvom ZŠ t.j. , že každé dieťa má nárok na 100% jablkovej šťavy a ovocia , a to 1x v týždni. Výdaj bude zabezpečený počas prestávok v priestoroch školskej jedálne pod dohľadom pedagogického dozoru a vedúcej školskej jedálne.

 

Projekt "Školský mliečny program"

Od 1.3.2014 realizuje naša školská jedáleň Projekt „Školský mliečny program“. Školský mliečny program je vládnym programom určený pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ vo vzdelávacích inštitúciach.  Ide o podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov EÚ a národných zdrojov. Celý projekt je realizovaný prostredníctvom „ mliečneho automatu! , ktorý je umiestnený  na chodbe. Kartičky do mliečneho automatu je možné zakúpiť u vedúcej školskej jedálne, ako aj dobitie kreditu, prípadne podanie informácií o danom projekte

 

 Stravovanie   

Školské stravovanie je neoddeliteľnou súčasťou škôl a školských zariadení. Správna výživa a spôsob stravovania je dôležitým predpokladom zdravého vývoja dieťaťa a stravovacie návyky formujeme od útleho detstva.

Dôvera rodičov v naše služby je veľmi dôležitá, pretože práve od rodiča závisí , či dieťa prihlási na stravu v školskej jedálni, alebo nie.

Školské jedálne ponúkajú jednu z možností, ako deťom zabezpečiť zdravý variant kvalitného obeda. Pokiaľ deti jedia v školských jedálňach, majú  v priemere minimálne jedno jedlo s takou výživovou hodnotou, akú  pre svoj vek potrebujú.

Školské stravovanie predstavuje rokmi overený, vyhovujúci systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy deťom a mladistvým  počas vyučovania najmä vtedy, ak sú v plnej miere pri zostavovaní jedálneho lístka rešpektované odporúčania odborníkov v oblasti výživy. Sú to najmä odporúčania, týkajúce sa zostavovania jedálnych lístkov s cieľom obmedziť spotrebu živočíšnych tukov, tučného mäsa a mäsových výrobkov a zvýšiť ponuku zeleniny v surovom stave v podobe šalátov.

Cieľom našej školskej jedálne je zabezpečiť kvalitné a chutné stravovanie s ohľadom na výživnú a vyváženú stravu. Využívajú sa zdravšie spôsoby prípravy stravy ako je varenie, dusenie, pečenie. Jedálny lístok je zostavený na základe zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov v školskom stravovaní.
Ku každému hlavnému jedlu sa podáva nápoj – čierne, zelené alebo ovocné čaje, rôzne ovocné nápoje, mlieko alebo ochutené mliečne nápoje. Minimálne 2 x v týždni podávame šaláty, ktoré sa pripravujú výhradne z čerstvej zeleniny a ovocia. Podľa možnosti finančnej normy za obedom podávame ovocie alebo rôzne doplnkové pokrmy.

Veľkosť porcií je presne stanovená záväznými normami, ktoré vydáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva a tá býva v rozhodnutí stravovania sa v školskej jedálni
   často  „ kameňom  
úrazu“. . Odborníci na výživu pripravujú normy, ktoré sú energeticky a výživovo vyvážené, ale aby sa vtesnali aj do finančného limitu, na ktorý neprispieva žiadna organizácia.

Ak dieťa skonzumuje celý takýto obed, má zabezpečené asi 35% z celkovej dávky živín a nebude pociťovať hlad.

Veľmi častým problémom však u žiakov druhého stupňa je, že skonzumujú len časť hlavného jedla, bez polievky, šalátu atď. Výsledkom toho potom je nedostatočné nasýtenie a pocit hladu.  Dosiahnutie rovnomerného naplnenia základných živín nie je v rámci obeda možné. To by malo byť predovšetkým úlohou domáceho stravovania, ktoré má rozhodujúci vplyv na stav detí. Dôležité je aj smerovanie rodičov, ktorí si musia uvedomiť svoju zodpovednosť a fakt, že oni sú tí, ktorí môžu a musia motivovať deti k zdravej výžive.

Podľa štatistických prieskumov u detí školského veku sa vyskytujú najväčšie nedostatky vo forme vynechávania raňajok, nevhodného zloženia desiatej a vynechávania obedov resp. nahrádzania obedov fast foodmi. Zlý stravovací systém môže byť spúšťačom rôznych závažných zdravotných ochorení. Pri usmerňovaní správnej výživy detí a žiakov je dôležité dbať na vytvorenie správnych stravovacích zvyklostí.

Školské jedálne sú pod dohľadom a kontrolou zriaďovateľa školského stravovania, ako aj regionálneho zástupcu úradu verejného zdravotníctva.

Prihlásením vašich detí na obed preberáme na seba časť vašich starostí ohľadom výživy.

V našej jedálni ponúkame deťom energeticky a výživovo vyváženú stravu, pripravenú výlučne z čerstvých surovín, rôzne druhy šalátov pripravené zo surovej zeleniny, ale aj múčne sladké jedlá na ktorých si deti pochutia, ktoré sú však podávané v primeranom množstve a v odporúčaných frekvenciách.

 

Správanie sa stravníkov v školskej jedálni

 1.)   Každý žiak má právo stravovať sa v ŠJ.
2.)   Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed.
3.)   Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú.
4.)   V školskej jedálni sa zdržuje len nevyhnutnú dobu na obed.
5.)   Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej  jedálne a prítomných pedagógov. 

6.)   Pri stole sa správa kultúrne - nevykrikuje, nerozpráva nahlas,  nenecháva po sebe odpadky, nesiaha iným do jedla, udržuje čistotu. Neničí   obrusy, taniere, šálky, príbory.
7.)   Ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníkom školskej jedálne, požiada si prostriedky na upratovanie a po sebe si uprace, prípadne požiada o pomoc.
8.)  Je zakázané vynášať zo školskej jedálne jedlo a riad.
9.)   Po konzumácii obeda si odnesie použitý riad na príslušný stolík do zberného okienka.

10.)  Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť pedagogickému dozoru.
11.)  Za opakované priestupky závažnejšieho charakteru, či hrubé nekultúrne správanie môže byť žiak dočasne vylúčený zo školského stravovania.

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ

 

PRI ZŠ PRIBINOVA

ZLATÉ MORAVCE

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce
  Pribinova 1, 953 01 Zlaté Moravce
 • riaditeľka
  037/6307385

  kancelária zástupkýň
  037/6426056

  jedáleň
  037/6426057

  ÚRADNÉ HODINY
  VEDENIA ŠKOLY

  Telefonicky - denne 7.30–15.00h


  Osobne - na základe predchádzajúceho dohovoru
  (telefonicky, email)

  Po 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  Ut 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  St 7.30 – 8.00 h 12.30 – 15.00 h
  Št 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  Pi 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h

Fotogaléria