Jedáleň

info

Vážení rodičia, milí stravníci

       Začíname Nový školský rok   , školská jedáleň prešla na čipový systém evidencie stravníkov, ktorý slúži na zefektívnenie výdaja a objednávania stravy. Preto dávame na vedomie rodičom, ktorí majú záujem stravovať svoje dieťa v školskej jedálni základné informatívne pokyny.

V jedálni je nainštalovaný elektronický systém výdaja a objednávania stravy s využitím osobných identifikačných čipov. Jednorázovo si stravník zakúpi čipový kľúč (2€/ks – platí aj pre stravníkov v hmotnej núdzi), ktorý je neprenosný a oprávňuje vlastníka na odber jedného obeda, je použiteľný od 1.ročníka až po 9.ročník . Samotný čipový kľúč je okrem jedinečného kódu nenesie žiadnu informáciu. Všetky údaje o stravníkovi sú bezpečne uložené v programe Školská jedáleň 4. V prípade straty čítacie zariadenie dokáže identifikovať nájdený čip.

Stratu, či odcudzenie čipu je potrebné okamžite nahlásiť vedúcej školskej jedálne, ktorá ju zablokuje. Stravník tak nepríde o cenu zakúpených obedov, ale bude si musieť zakúpiť nový čip. Stratený čip sa zablokuje a prípadný nálezca tak nezíska Vami zaplatené jedlo. Ak stravník čip zabudne, vedúca školskej jedálne môže vydať náhradný čip, ktorý po odobraní stravy musí bezodkladne vrátiť.

 

Každý stravník ŠJ musí mať vypísanú záväznú Prihlášku na stravovanie pre školský rok 2015/16, z tohto dôvodu sa mu obed automaticky prihlasuje na ďalší mesiac dovtedy, pokiaľ ho rodič NEODHLÁSI z aktuálneho dňa, mesiaca, alebo nezruší Prihlášku na stravovanie. Neodhlásené obedy si musíte zaplatiť.

Môžete si ju vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ.

Pokyny pre platbu, výdaj a odhlásenie stravy:

1. Platba za stravu

 

Spôsob úhrady platieb za stravu:

¨   trvalým príkazom /obmedzený na školský rok/ mesačne k 20. dňu v mesiaci, ktorý zadáva zákonný zástupca žiaka sumou 22 €. Preplatky sa vrátia až na konci školského roka, alebo po dohovore so zákonným zástupcom žiaka

¨  bezhotovostným stykom internetom banking, mesačným príkazom na účet, alebo poštovou poukážkou vopred, najneskôr však do 15. dňa v kalendárnom mesiaci. Výšku poplatku, ktorý sa  má uhradiť,  dostáva stravník  touto formou /ale aj na dverách v ŠJ a u vedúcej ŠJ/ pravidelne okolo 20.,21. dňa v mesiaci na ďalší mesiac, to znamená v dostatočnom predstihu, aby bol čas na zaplatenie stravy a platba bola pripísaná na účet ŠJ. Preplatky z minulého mesiaca sa odrátajú pri platbe za nasledujúci mesiac, na konci školského roka, alebo po dohovore so zákonným zástupcom žiaka. Pri platbe je potrebné uviesť do poznámky meno dieťaťa a triedu.

Stravné musí byť uhradené najneskôr do 15. dňa v danom mesiaci. Neskorší termín úhrady môže zablokovať výdaj obeda  pretože bankové prevody trvajú 2 až 3 dni.

 

Cena za 1 obed podľa vekovej kategórie stravníkov :

I. stupeň /1.-4. roč./ = 1,01 €
II. stupeň /5.-9.roč./  = 1,09 €
Hmotná núdza I. stupeň  = 0,01 €
Hmotná núdza II. stupeň = 0,09 €
Zamestnanci = 1,19 €
 
/ príspevok SF 0,10€/
Cudzí stravníci = 2,33 €

  2. Výdaj stravy

Obedy sa vydávajú od :           11.45 hod. – 13.45 hod. (žiaci a zamestnanci ZŠ)Dozor v školskej jedálni zaisťujú pedagogickí pracovníci školy, ktorí výchovne pôsobia na kultúru a estetiku stravovania v jedálni.  Rozvrh dozorov je vyvesený na dverách školskej jedálni.

Dôležité upozornenia :

- obed je možné odobrať len prostredníctvom čipového kľúča, bez čipového kľúča bude obed vydaný so súhlasom vedúcej ŠJ,

- výdaj obeda môže byť blokovaný: nezaplatením, neskorou úhradou cez účet, odhlásením, chybným čipom – vždy riešte ihneď v kancelárii ŠJ,

- čipový kľúč si stravník zakúpi v kancelárii ŠJ (2,00 €/ks v hotovosti), pri strate si musí zakúpiť nový,

- na jeden čipový kľúč je možné odobrať len jeden obed.

-nefunkčný čipový kľúč bude bezplatne vymenený len do dvoch rokov odo dňa zakúpenia stravníkom.

 

3. Odhlasovanie zo stravy

 

Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné telefonicky na čísle 037/ 6426057 alebo osobne u vedúcej ŠJ, najneskôr do 8,00 hod. ráno v aktuálny deň. Deň vopred je možné odhlásenie do zošita, ktorý sa nachádza v školskej jedálni. Pri plánovaných akciách, ako sú výlety, exkurzie je potrebné stravníka odhlásiť v dostatočnom predstihu prostredníctvom rodiča alebo triedneho učiteľa. Prvý deň ochorenia dieťaťa, pokiaľ nebol včas odhlásený je možné obed vydať zákonnému zástupcovi do vhodnej nádoby v čase od 11.15 do 11.45 hod.

Obedy do obedárov sa vydávajú iba cudzím stravníkom.

Školský zákon umožňuje odoberať obedy žiakom , ktorý majú schválenú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčení  iba v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Za vyučovanie sa tiež považujú školské výlety, súťaže a ďalšie podobné akcie. V prípade neprítomnosti v škole - počas choroby má žiak nárok na obed len v prvý deň, ostatné dni hradí cenu stravného lístka aj s režijnými nákladmi, teda v plnej výške. Nič však rodičom nebráni v tom, aby v takých prípadoch dieťaťu zakúpili obed za plnú nedotovanú cenu. Stravník v hmotnej núdzi má nárok na stravu v deň, keď je prítomný na vyučovaní. V prípade rozdielu so školskou dochádzkou zákonný zástupca dieťaťa uhradí rozdiel denného poplatku na nákup potravín, t.j. 1 €.

 

4. Projekty  

Projekt „Školské ovocie“

Projekt „ Školské ovocie“ bol doteraz realizovaný školskou jedálňou. V novom  školskom roku   sa program  „Školské ovocie ", bude realizovať prostredníctvom ZŠ t.j. , že každé dieťa má nárok na 100% jablkovej šťavy a ovocia , a to 1x v týždni. Výdaj bude zabezpečený počas prestávok v priestoroch školskej jedálne pod dohľadom pedagogického dozoru a vedúcej školskej jedálne.

 

Projekt "Školský mliečny program"

Od 1.3.2014 realizuje naša školská jedáleň Projekt „Školský mliečny program“. Školský mliečny program je vládnym programom určený pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ vo vzdelávacích inštitúciach.  Ide o podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov EÚ a národných zdrojov. Celý projekt je realizovaný prostredníctvom „ mliečneho automatu! , ktorý je umiestnený  na chodbe. Kartičky do mliečneho automatu je možné zakúpiť u vedúcej školskej jedálne, ako aj dobitie kreditu, prípadne podanie informácií o danom projekte.

 

5 . Stravovanie   


Školské stravovanie je neoddeliteľnou súčasťou škôl a školských zariadení. Správna výživa a spôsob stravovania je dôležitým predpokladom zdravého vývoja dieťaťa a stravovacie návyky formujeme od útleho detstva.

Dôvera rodičov v naše služby je veľmi dôležitá, pretože práve od rodiča závisí , či dieťa prihlási na stravu v školskej jedálni, alebo nie.

Školské jedálne ponúkajú jednu z možností, ako deťom zabezpečiť zdravý variant kvalitného obeda. Pokiaľ deti jedia v školských jedálňach, majú  v priemere minimálne jedno jedlo s takou výživovou hodnotou, akú  pre svoj vek potrebujú.

Školské stravovanie predstavuje rokmi overený, vyhovujúci systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy deťom a mladistvým  počas vyučovania najmä vtedy, ak sú v plnej miere pri zostavovaní jedálneho lístka rešpektované odporúčania odborníkov v oblasti výživy. Sú to najmä odporúčania, týkajúce sa zostavovania jedálnych lístkov s cieľom obmedziť spotrebu živočíšnych tukov, tučného mäsa a mäsových výrobkov a zvýšiť ponuku zeleniny v surovom stave v podobe šalátov.

Cieľom našej školskej jedálne je zabezpečiť kvalitné a chutné stravovanie s ohľadom na výživnú a vyváženú stravu. Využívajú sa zdravšie spôsoby prípravy stravy ako je varenie, dusenie, pečenie. Jedálny lístok je zostavený na základe zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov v školskom stravovaní.
Ku každému hlavnému jedlu sa podáva nápoj – čierne, zelené alebo ovocné čaje, rôzne ovocné nápoje, mlieko alebo ochutené mliečne nápoje. Minimálne 2 x v týždni podávame šaláty, ktoré sa pripravujú výhradne z čerstvej zeleniny a ovocia. Podľa možnosti finančnej normy za obedom podávame ovocie alebo rôzne doplnkové pokrmy.

Veľkosť porcií je presne stanovená záväznými normami, ktoré vydáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva a tá býva v rozhodnutí stravovania sa v školskej jedálni
             často  „ kameňom  
úrazu“. . Odborníci na výživu pripravujú normy, ktoré sú energeticky a výživovo vyvážené, ale aby sa vtesnali aj do finančného limitu, na ktorý neprispieva žiadna organizácia.

Ak dieťa skonzumuje celý takýto obed, má zabezpečené asi 35% z celkovej dávky živín a nebude pociťovať hlad.

Veľmi častým problémom však u žiakov druhého stupňa je, že skonzumujú len časť hlavného jedla, bez polievky, šalátu atď. Výsledkom toho potom je nedostatočné nasýtenie a pocit hladu.  Dosiahnutie rovnomerného naplnenia základných živín nie je v rámci obeda možné. To by malo byť predovšetkým úlohou domáceho stravovania, ktoré má rozhodujúci vplyv na stav detí. Dôležité je aj smerovanie rodičov, ktorí si musia uvedomiť svoju zodpovednosť a fakt, že oni sú tí, ktorí môžu a musia motivovať deti k zdravej výžive.

Podľa štatistických prieskumov u detí školského veku sa vyskytujú najväčšie nedostatky vo forme vynechávania raňajok, nevhodného zloženia desiatej a vynechávania obedov resp. nahrádzania obedov fast foodmi. Zlý stravovací systém môže byť spúšťačom rôznych závažných zdravotných ochorení. Pri usmerňovaní správnej výživy detí a žiakov je dôležité dbať na vytvorenie správnych stravovacích zvyklostí.

Školské jedálne sú pod dohľadom a kontrolou zriaďovateľa školského stravovania, ako aj regionálneho zástupcu úradu verejného zdravotníctva.

Prihlásením vašich detí na obed preberáme na seba časť vašich starostí ohľadom výživy.

V našej jedálni ponúkame deťom energeticky a výživovo vyváženú stravu, pripravenú výlučne z čerstvých surovín, rôzne druhy šalátov pripravené zo surovej zeleniny, ale aj múčne sladké jedlá na ktorých si deti pochutia, ktoré sú však podávané v primeranom množstve a v odporúčaných frekvenciách.

 

 

6 . Správanie sa stravníkov v školskej jedálni

 

1.)   Každý žiak má právo stravovať sa v ŠJ.
2.)   Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed.
3.)   Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú.
4.)   V školskej jedálni sa zdržuje len nevyhnutnú dobu na obed.
5.)   Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej  jedálne a prítomných pedagógov. 

6.)   Pri stole sa správa kultúrne - nevykrikuje, nerozpráva nahlas,  nenecháva po sebe odpadky, nesiaha iným do jedla, udržuje čistotu. Neničí   obrusy, taniere, šálky, príbory.
7.)   Ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníkom školskej jedálne, požiada si prostriedky na upratovanie a po sebe si uprace, prípadne požiada o pomoc.
8.)  Je zakázané vynášať zo školskej jedálne jedlo a riad.
9.)   Po konzumácii obeda si odnesie použitý riad na príslušný stolík do zberného okienka.

10.)  Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť pedagogickému dozoru.
11.)  Za opakované priestupky závažnejšieho charakteru, či hrubé nekultúrne správanie môže byť žiak dočasne vylúčený zo školského stravovania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÁ  JEDÁLEŇ

 

PRI ZŠ PRIBINOVA

ZLATÉ MORAVCE

 

 

 

 

Vážení rodičia, milí stravníci

       Začíname Nový školský rok   , školská jedáleň prešla na čipový systém evidencie stravníkov, ktorý slúži na zefektívnenie výdaja a objednávania stravy. Preto dávame na vedomie rodičom, ktorí majú záujem stravovať svoje dieťa v školskej jedálni základné informatívne pokyny.

V jedálni je nainštalovaný elektronický systém výdaja a objednávania stravy s využitím osobných identifikačných čipov. Jednorázovo si stravník zakúpi čipový kľúč (2€/ks – platí aj pre stravníkov v hmotnej núdzi), ktorý je neprenosný a oprávňuje vlastníka na odber jedného obeda, je použiteľný od 1.ročníka až po 9.ročník . Samotný čipový kľúč je okrem jedinečného kódu nenesie žiadnu informáciu. Všetky údaje o stravníkovi sú bezpečne uložené v programe Školská jedáleň 4. V prípade straty čítacie zariadenie dokáže identifikovať nájdený čip.

Stratu, či odcudzenie čipu je potrebné okamžite nahlásiť vedúcej školskej jedálne, ktorá ju zablokuje. Stravník tak nepríde o cenu zakúpených obedov, ale bude si musieť zakúpiť nový čip. Stratený čip sa zablokuje a prípadný nálezca tak nezíska Vami zaplatené jedlo. Ak stravník čip zabudne, vedúca školskej jedálne môže vydať náhradný čip, ktorý po odobraní stravy musí bezodkladne vrátiť.

 

Každý stravník ŠJ musí mať vypísanú záväznú Prihlášku na stravovanie pre školský rok 2015/16, z tohto dôvodu sa mu obed automaticky prihlasuje na ďalší mesiac dovtedy, pokiaľ ho rodič NEODHLÁSI z aktuálneho dňa, mesiaca, alebo nezruší Prihlášku na stravovanie. Neodhlásené obedy si musíte zaplatiť.

Môžete si ju vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ.

Pokyny pre platbu, výdaj a odhlásenie stravy:

1. Platba za stravu

 

Spôsob úhrady platieb za stravu:

¨   trvalým príkazom /obmedzený na školský rok/ mesačne k 20. dňu v mesiaci, ktorý zadáva zákonný zástupca žiaka sumou 22 €. Preplatky sa vrátia až na konci školského roka, alebo po dohovore so zákonným zástupcom žiaka

¨  bezhotovostným stykom internetom banking, mesačným príkazom na účet, alebo poštovou poukážkou vopred, najneskôr však do 15. dňa v kalendárnom mesiaci. Výšku poplatku, ktorý sa  má uhradiť,  dostáva stravník  touto formou /ale aj na dverách v ŠJ a u vedúcej ŠJ/ pravidelne okolo 20.,21. dňa v mesiaci na ďalší mesiac, to znamená v dostatočnom predstihu, aby bol čas na zaplatenie stravy a platba bola pripísaná na účet ŠJ. Preplatky z minulého mesiaca sa odrátajú pri platbe za nasledujúci mesiac, na konci školského roka, alebo po dohovore so zákonným zástupcom žiaka. Pri platbe je potrebné uviesť do poznámky meno dieťaťa a triedu.

Stravné musí byť uhradené najneskôr do 15. dňa v danom mesiaci. Neskorší termín úhrady môže zablokovať výdaj obeda  pretože bankové prevody trvajú 2 až 3 dni.

 

Cena za 1 obed podľa vekovej kategórie stravníkov :

I. stupeň /1.-4. roč./ = 1,01 €
II. stupeň /5.-9.roč./  = 1,09 €
Hmotná núdza I. stupeň  = 0,01 €
Hmotná núdza II. stupeň = 0,09 €
Zamestnanci = 1,19 €  / príspevok SF 0,10€/
Cudzí stravníci = 2,33 €

  2. Výdaj stravy

Obedy sa vydávajú od :           11.45 hod. – 13.45 hod. (žiaci a zamestnanci ZŠ)Dozor v školskej jedálni zaisťujú pedagogickí pracovníci školy, ktorí výchovne pôsobia na kultúru a estetiku stravovania v jedálni.  Rozvrh dozorov je vyvesený na dverách školskej jedálni.

Dôležité upozornenia :

- obed je možné odobrať len prostredníctvom čipového kľúča, bez čipového kľúča bude obed vydaný so súhlasom vedúcej ŠJ,

- výdaj obeda môže byť blokovaný: nezaplatením, neskorou úhradou cez účet, odhlásením, chybným čipom – vždy riešte ihneď v kancelárii ŠJ,

- čipový kľúč si stravník zakúpi v kancelárii ŠJ (2,00 €/ks v hotovosti), pri strate si musí zakúpiť nový,

- na jeden čipový kľúč je možné odobrať len jeden obed.

-nefunkčný čipový kľúč bude bezplatne vymenený len do dvoch rokov odo dňa zakúpenia stravníkom.

 

3. Odhlasovanie zo stravy

 

Odhlásiť, respektíve prihlásiť na stravu je možné telefonicky na čísle 037/ 6426057 alebo osobne u vedúcej ŠJ, najneskôr do 8,00 hod. ráno v aktuálny deň. Deň vopred je možné odhlásenie do zošita, ktorý sa nachádza v školskej jedálni. Pri plánovaných akciách, ako sú výlety, exkurzie je potrebné stravníka odhlásiť v dostatočnom predstihu prostredníctvom rodiča alebo triedneho učiteľa. Prvý deň ochorenia dieťaťa, pokiaľ nebol včas odhlásený je možné obed vydať zákonnému zástupcovi do vhodnej nádoby v čase od 11.15 do 11.45 hod.

Obedy do obedárov sa vydávajú iba cudzím stravníkom.

Školský zákon umožňuje odoberať obedy žiakom , ktorý majú schválenú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčení  iba v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Za vyučovanie sa tiež považujú školské výlety, súťaže a ďalšie podobné akcie. V prípade neprítomnosti v škole - počas choroby má žiak nárok na obed len v prvý deň, ostatné dni hradí cenu stravného lístka aj s režijnými nákladmi, teda v plnej výške. Nič však rodičom nebráni v tom, aby v takých prípadoch dieťaťu zakúpili obed za plnú nedotovanú cenu. Stravník v hmotnej núdzi má nárok na stravu v deň, keď je prítomný na vyučovaní. V prípade rozdielu so školskou dochádzkou zákonný zástupca dieťaťa uhradí rozdiel denného poplatku na nákup potravín, t.j. 1 €.

 

4. Projekty  

Projekt „Školské ovocie“

Projekt „ Školské ovocie“ bol doteraz realizovaný školskou jedálňou. V novom  školskom roku   sa program  „Školské ovocie ", bude realizovať prostredníctvom ZŠ t.j. , že každé dieťa má nárok na 100% jablkovej šťavy a ovocia , a to 1x v týždni. Výdaj bude zabezpečený počas prestávok v priestoroch školskej jedálne pod dohľadom pedagogického dozoru a vedúcej školskej jedálne.

 

Projekt "Školský mliečny program"

Od 1.3.2014 realizuje naša školská jedáleň Projekt „Školský mliečny program“. Školský mliečny program je vládnym programom určený pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ vo vzdelávacích inštitúciach.  Ide o podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov EÚ a národných zdrojov. Celý projekt je realizovaný prostredníctvom „ mliečneho automatu! , ktorý je umiestnený  na chodbe. Kartičky do mliečneho automatu je možné zakúpiť u vedúcej školskej jedálne, ako aj dobitie kreditu, prípadne podanie informácií o danom projekte.

 

5 . Stravovanie   


Školské stravovanie je neoddeliteľnou súčasťou škôl a školských zariadení. Správna výživa a spôsob stravovania je dôležitým predpokladom zdravého vývoja dieťaťa a stravovacie návyky formujeme od útleho detstva.

Dôvera rodičov v naše služby je veľmi dôležitá, pretože práve od rodiča závisí , či dieťa prihlási na stravu v školskej jedálni, alebo nie.

Školské jedálne ponúkajú jednu z možností, ako deťom zabezpečiť zdravý variant kvalitného obeda. Pokiaľ deti jedia v školských jedálňach, majú  v priemere minimálne jedno jedlo s takou výživovou hodnotou, akú  pre svoj vek potrebujú.

Školské stravovanie predstavuje rokmi overený, vyhovujúci systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy deťom a mladistvým  počas vyučovania najmä vtedy, ak sú v plnej miere pri zostavovaní jedálneho lístka rešpektované odporúčania odborníkov v oblasti výživy. Sú to najmä odporúčania, týkajúce sa zostavovania jedálnych lístkov s cieľom obmedziť spotrebu živočíšnych tukov, tučného mäsa a mäsových výrobkov a zvýšiť ponuku zeleniny v surovom stave v podobe šalátov.

Cieľom našej školskej jedálne je zabezpečiť kvalitné a chutné stravovanie s ohľadom na výživnú a vyváženú stravu. Využívajú sa zdravšie spôsoby prípravy stravy ako je varenie, dusenie, pečenie. Jedálny lístok je zostavený na základe zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov v školskom stravovaní.
Ku každému hlavnému jedlu sa podáva nápoj – čierne, zelené alebo ovocné čaje, rôzne ovocné nápoje, mlieko alebo ochutené mliečne nápoje. Minimálne 2 x v týždni podávame šaláty, ktoré sa pripravujú výhradne z čerstvej zeleniny a ovocia. Podľa možnosti finančnej normy za obedom podávame ovocie alebo rôzne doplnkové pokrmy.

Veľkosť porcií je presne stanovená záväznými normami, ktoré vydáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva a tá býva v rozhodnutí stravovania sa v školskej jedálni             často  „ kameňom  úrazu“. . Odborníci na výživu pripravujú normy, ktoré sú energeticky a výživovo vyvážené, ale aby sa vtesnali aj do finančného limitu, na ktorý neprispieva žiadna organizácia.

Ak dieťa skonzumuje celý takýto obed, má zabezpečené asi 35% z celkovej dávky živín a nebude pociťovať hlad.

Veľmi častým problémom však u žiakov druhého stupňa je, že skonzumujú len časť hlavného jedla, bez polievky, šalátu atď. Výsledkom toho potom je nedostatočné nasýtenie a pocit hladu.  Dosiahnutie rovnomerného naplnenia základných živín nie je v rámci obeda možné. To by malo byť predovšetkým úlohou domáceho stravovania, ktoré má rozhodujúci vplyv na stav detí. Dôležité je aj smerovanie rodičov, ktorí si musia uvedomiť svoju zodpovednosť a fakt, že oni sú tí, ktorí môžu a musia motivovať deti k zdravej výžive.

Podľa štatistických prieskumov u detí školského veku sa vyskytujú najväčšie nedostatky vo forme vynechávania raňajok, nevhodného zloženia desiatej a vynechávania obedov resp. nahrádzania obedov fast foodmi. Zlý stravovací systém môže byť spúšťačom rôznych závažných zdravotných ochorení. Pri usmerňovaní správnej výživy detí a žiakov je dôležité dbať na vytvorenie správnych stravovacích zvyklostí.

Školské jedálne sú pod dohľadom a kontrolou zriaďovateľa školského stravovania, ako aj regionálneho zástupcu úradu verejného zdravotníctva.

Prihlásením vašich detí na obed preberáme na seba časť vašich starostí ohľadom výživy.

V našej jedálni ponúkame deťom energeticky a výživovo vyváženú stravu, pripravenú výlučne z čerstvých surovín, rôzne druhy šalátov pripravené zo surovej zeleniny, ale aj múčne sladké jedlá na ktorých si deti pochutia, ktoré sú však podávané v primeranom množstve a v odporúčaných frekvenciách.

 

 

6 . Správanie sa stravníkov v školskej jedálni

 

1.)   Každý žiak má právo stravovať sa v ŠJ.
2.)   Do jedálne vstupuje v čase určenom na obed.
3.)   Žiaci, ktorí sa nestravujú, cudzí ľudia ani rodičia do jedálne nevstupujú.
4.)   V školskej jedálni sa zdržuje len nevyhnutnú dobu na obed.
5.)   Žiaci sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov školskej  jedálne a prítomných pedagógov. 

6.)   Pri stole sa správa kultúrne - nevykrikuje, nerozpráva nahlas,  nenecháva po sebe odpadky, nesiaha iným do jedla, udržuje čistotu. Neničí   obrusy, taniere, šálky, príbory.
7.)   Ak stravník niečo vyleje alebo rozbije, nahlási to pracovníkom školskej jedálne, požiada si prostriedky na upratovanie a po sebe si uprace, prípadne požiada o pomoc.
8.)  Je zakázané vynášať zo školskej jedálne jedlo a riad.
9.)   Po konzumácii obeda si odnesie použitý riad na príslušný stolík do zberného okienka.

10.)  Pri nevoľnosti alebo úraze sú stravníci povinní okamžite hlásiť túto skutočnosť pedagogickému dozoru.
11.)  Za opakované priestupky závažnejšieho charakteru, či hrubé nekultúrne správanie môže byť žiak dočasne vylúčený zo školského stravovania.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce
  Pribinova 1, 953 01 Zlaté Moravce
 • riaditeľka
  037/6307385

  kancelária zástupkýň
  037/6426056

  jedáleň
  037/6426057

  ÚRADNÉ HODINY
  VEDENIA ŠKOLY

  Telefonicky - denne 7.30–15.00h


  Osobne - na základe predchádzajúceho dohovoru
  (telefonicky, email)

  Po 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  Ut 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  St 7.30 – 8.00 h 12.30 – 15.00 h
  Št 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  Pi 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h

Fotogaléria