Žiacka školská rada

ŠTATÚT   ŽIACKEJ   ŠKOLSKEJ   RADY

 

 

ŽIACKA  ŠKOLSKÁ  RADA

Žiacka školská rada je samosprávna skupina žiakov, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde školy, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov. Mal by vytvoriť medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi.

 

1.1  ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

1. ŽŠR je zložená zo žiakov 5. až 9. ročníka a dvoch pedagogických pracovníkov.

 

2. Sídlom ŽŠR je ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce.

 

 

1.2  POSLANIE

 

Poslaním ŽŠR  je:

 

1. Pomoc pri riešení výchovno-vzdelávacích problémov

2. Navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole

3. Vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi

4. Hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov

5. Monitorovanie náznakov šikanovania a xenofóbie .

6. Podieľať sa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku.

 

 

1.3 CIEĽ ČINNOSTI ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

 

1. ŽŠR budeme viesť žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné

a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému

rozvoju ich osobnosti a nie k pasivite, nezodpovednosti a nedisciplinovanosti.

 

2. Cieľom je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory

rovesníkov z tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň

podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov, zážitkovou

formou si v „malom“ vyskúšať školu demokracie a života.

 

1.4 ORGANIZÁCIA ČINNOSTI ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

 

1. Žiaci 5. až 9. ročníka si zvolia na triednickej hodine dvoch žiakov, ktorí budú triedu

zastupovať v ŽŠR. V prípade nespokojnosti s ich činnosťou majú právo

týchto žiakov odvolať hlasovaním v triede a zvoliť si nových.  /Včas o tom informujú

predsedu  alebo podpredsedu ŽŠR/.

2. Funkčné obdobie členov ŽŠR je jeden školský rok.

3. Zástupcovia ŽŠR si medzi sebou zvolia predsedu, podpredsedu a

zapisovateľa, alebo dodatočne určia koordinátorov pre jednotlivé krátkodobé, prípadne

dlhodobé úlohy.

4. Zástupcu pedagogického zboru určí riaditeľ školy. Určený pedagóg do rokovania vstupuje

len vo výnimočných prípadoch, ak žiaci potrebujú radu, alebo pomoc a jeho vstup je len

usmerňujúci, nie prikazujúci.

5. Ak si jednotliví zástupcovia ŽŠR neplnia svoje povinnosti načas, resp. vôbec, alebo

hrubo porušia školský poriadok, môžu byť odvolaní iba členmi ŽŠR.

6. Riaditeľ školy alebo zástupca školy je čestným členom predsedníctva.

7. Dospelí členovia ŽŠR majú pri hlasovaní iba poradný hlas.

8. V prípade rovnosti hlasov má predseda právo dvoch hlasov.

 

 

1.5 ROKOVACÍ PORIADOK ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

 

 1. Novozvolená žiacka rada na svojom ustanovujúcom zasadnutí zvolí zo svojich členov predsedu, podpredsedu, tajomníka, zapisovateľa žiackej rady. Predseda žiackej rady je nestranný, preto sa v triede, za ktorú bol teraz už novozvolený predseda delegovaný, uskutočnia voľby delegáta namiesto neho.
 2. Predsedu a podpredsedu žiackej rady volia a odvolávajú členovia žiackej rady nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov žiackej rady.
 3. Predsedu alebo podpredsedu žiackej rady môže odvolať rada ak:
 1. koná v rozpore so štatútom žiackej rady,
 2. nie je schopný zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov v kalendárnom roku.
 1. Predseda alebo podpredseda sa môže vzdať funkcie ústnym vyhlásením pred žiackou radou alebo písomným vyhlásením o vzdaní sa funkcie doručeným žiackej školskej rade.
 2. Žiacka rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie žiackej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady. Na platné uznesenie žiackej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej školskej rady.
 3. ŽŠR bude zasadať dva razy do mesiaca, príp. podľa potreby. Termín si určia členovia na svojom zasadnutí. Zasadnutia ŽŠR zvoláva predseda. Ten vedie i rokovanie, ale vedením zasadnutia môže poveriť aj ktoréhokoľvek člena ŽŠR.
 4. Zasadnutie žiackej rady je verejné, ak orgán žiackej rady dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.
 5. Z každého rokovania zapisovateľ vyhotoví zápisnicu, ktorej kópia bude odovzdaná predsedovi žiackej školskej rady.

 

1.6  PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA  ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

 

Práva:

1.  Voliť a byť volený.

2.  Navrhovať kandidátov na funkciu predsedu ŽŠR.

3. Byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŽŠR

    a slobodne sa k nim vyjadrovať.

4. Hlasovať ku všetkým uzneseniam ŽŠR.

5. Predkladať na rokovanie ŽŠR vlastné námety, prípadne materiály.

 

 

 Povinnosti:

 

1. Pravidelne sa zúčastňovať zasadnutí ŽŠR.

2. Zodpovedne si plniť zverené úlohy.

3. Aktívne pomáhať a zúčastňovať sa podujatí organizovaných ŽŠR.

4. Dbať na kultúru prejavu a reči  /Počúvať diskutujúceho, nezosmiešňovať ho, spisovne sa   vyjadrovať  vo svojich vystúpeniach/.

 

 

1.7 HOSPODÁRENIE ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

1. ŽŠR zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými  v súlade s osobitnými predpismi.

2.  ŽŠR nemá vlastný majetok.

 

1.8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

   Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí ŽŠR dňa 19.09.2018 a od toho dňa nadobúda účinnosť. Funkčné obdobie ŽŠR na základnej škole je do konca školského roka, v ktorom sa uskutočnili voľby.

 

 

 

Zlaté Moravce

19. 09. 2018

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce
  Pribinova 1, 953 01 Zlaté Moravce
 • riaditeľka
  037/6307385

  kancelária zástupkýň
  037/6426056

  jedáleň
  037/6426057

  ÚRADNÉ HODINY
  VEDENIA ŠKOLY

  Telefonicky - denne 7.30–15.00h


  Osobne - na základe predchádzajúceho dohovoru
  (telefonicky, email)

  Po 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  Ut 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  St 7.30 – 8.00 h 12.30 – 15.00 h
  Št 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  Pi 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h

Fotogaléria