Škola priateľská k deťom

 

                                                                 

Celoročný program Škola priateľská k deťom (Child Friendly School) je postavený na myšlienke  Dohovoru o právach dieťaťa. Pomocou stanovených kritérií vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celé kolektívy škôl - žiakov, pedagogický i nepedagogický personál škôl, ale aj rodičov, pričom podstatným prvkom je plnohodnotná spoluúčasť detí na chode školy. Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou.

Program Škola priateľská k deťom je medzinárodným programom UNICEF. Ministerstvo školstva SR odporúča tento program školám ako vhodný doplnok ľudskoprávnej problematiky v Pedagogicko – organizačných pokynoch pre školský rok 2015/2016.

MYŠLIENKA ŠKOLY PRIATEĽSKEJ DEŤOM (ŠPD)

Zámerom Slovenského výboru pre UNICEF je podporiť školy vo vytváraní školského prostredia, ktoré nielen rešpektuje jednotlivé články platného Dohovoru o právach dieťaťa(medzinárodná platná norma kodifikujúca práva dieťaťa), ale ich aj reálne uplatňuje. Nespočetné hovory detí na Linke detskej istoty pri SV pre UNICEF potvrdzujú, že ani na Slovensku nie sú práva detí plnohodnotne dodržiavané, pričom sa opierame hlavne o právo byť vypočutý, ktoré deti na Slovensku uvádzajú ako tretie najdôležitejšie.
Cestou uvedomovania si vlastných práv, ako aj práv ostatných, môžu deti samé meniť svoje okolie k lepšiemu. V Školách priateľských k deťom je prirodzené, že nezabúdajú prispôsobovať rozhodovania záujmom dieťaťa, teda v zmysle preambuly, ktorá sa začína slovami "Dieťa predovšetkým ..."
Program je realizovaný v dvoch úrovniach - základnej a nadstavbovej. Škola, ktorej sa podarilo získať titul Škola priateľská k deťom - základná úroveň dvakrát za sebou, teda dva po sebe nasledujúce školské roky, môže v programe pokračovať v nadstavbovej úrovni.

KRITÉRIÁ ZÍSKANIA TITULU ŠKOLA PRIATEĽSKÁ  K DEŤOM

 1. Informovanie detí a rodičov o programe ŠPD
 2. Nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF             
 3. Práva detí v školskom vzdelávacom programe  
 4. Zapájanie sa do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF 
 5. Aktívny žiacky parlament

Voliteľné kritérium - Spoločné rodičovské združenia alebo spoločné neformálne stretnutia.

 

Podrobnejšie informácie o kritériách a podmienkach ich získania nájdete na :

http://www.unicef.sk/skoly/skola-priatelska-k-detom

Odkazy, ktoré by Vás mohli zaujímať: 

Linka detskej istoty - 116111  http://www.ldi.sk

http://www.unicef.sk/dokumenty/materialy-na-stiahnutie/advocacy/dohovor_o_pravach_dietata.pdf

http://www.unicef.sk/dokumenty/materialy-na-stiahnutie/advocacy/dohovor_jazykom_mladych.pdf

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce
  Pribinova 1, 953 01 Zlaté Moravce
 • riaditeľka
  037/6307385

  kancelária zástupkýň
  037/6426056

  jedáleň
  037/6426057

  ÚRADNÉ HODINY
  VEDENIA ŠKOLY

  Telefonicky - denne 7.30–15.00h


  Osobne - na základe predchádzajúceho dohovoru
  (telefonicky, email)

  Po 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  Ut 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  St 7.30 – 8.00 h 12.30 – 15.00 h
  Št 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  Pi 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h

Fotogaléria