• Európsky deň jazykov

  Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

 • Európsky týždeň športu na Pribinke

  Do galérie Týždeň športu n Pribinke boli pridané fotografie.

 • Zelená škola

  Do galérie Zelená škola boli pridané fotografie.

 • Európsky deň jazykov

              Dobrý deň!.. Hello!.. Guten Tag!.. Zdravstvuj!.. Bonjour!..Duenos días!..Konnichiwa!..

         Za Európsky deň jazykov je vyhlásený 26. september. V našej škole si vďaka vyučujúcim cudzích jazykov tento deň každoročne pripomíname. 

        1. októbra 2019 sa naša telocvičňa zmenila na multilinguálnu miestnosť. Žiaci z najvyšších ročníkov si pripravili zaujímavé a zábavné jazykové aktivity, do ktorých sa zapojila takmer celá škola.  Pri jednotlivých jazykových  stánkoch si mohli žiaci otestovať vedomosti zo slovenčiny a angličtiny, zahrať pexeso s nemeckými kartičkami, prípadne si vyskúšať ruské jazykové hry.  Nechýbali ani české jazykolamy, španielske slovíčka, francúzske piesne i  vyskladanie mena z japonskej abecedy.

      Aj keď vždy bude pre nás najkrajším jazykom rodná slovenčina, nesmieme zabúdať na  jednu starú múdrosť, ktorá hovorí: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Pravdivosť tejto múdrosti sme si možno nikdy neuvedomovali viac než dnes. Znalosť cudzích jazykov uľahčuje život pri cestovaní, otvára nielen nové pracovné príležitosti, ale aj mysle, a tak prispieva k porozumeniu medzi ľuďmi.

              Veríme, že aj toto podujatie prispelo k zvýšeniu motivácie žiakov k výučbe cudzích jazykov.

   

  PhDr. Gabriela Čásarová, PhD.

 • Pribinka na slávnostnej certifikácii

  Pribinka na slávnostnej certifikácii

      Dňa 9.10.2019 sa v bratislavskom divadle Aréna konala slávnostná certifikácia programu Zelená škola. V programe Zelená škola pracuje viac ako 340 škôl. Zúčastnilo sa jej 99 ocenených škôl a nechýbala medzi nimi ani Pribinka.

  Naša škola pracuje v medzinárodnom environmentálnom programe Zelená škola už štvrtý rok. Za svoju trojročnú prácu s témou Zeleň a ochrana prírody sme si s hrdosťou odniesli certifikát a vlajku Eco-Schools. Pribinka sa tak stala držiteľom medzinárodného certifikátu Zelená škola.

      Za tento veľký úspech ďakujeme našim žiakom a členom kolégia: Simone Furkovej, Eme Šišovskej, Elle Pavlíkovej, Bonovi Novickému, Jozefovi Krúpovi, Adamovi Alimu a Samuelovi Ondrošovi za ich neúnavnú prácu v programe, voľný čas a prázdniny strávené budovaním a staraním sa o našu bylinkovú záhradu.

  Poďakovanie patrí aj vedeniu školy za pomoc a ústretovosť pri realizácii aktivít programu a  všetkým Vám milí kolegovia, pani kuchárky, pani upratovačky, pán školník. Ešte raz Vám všetkým zo srdca ďakujem.

   

  Mgr. Zuzana Šišovská,

  učiteľka a koordinátorka Zelenej školy v ZŠ, Pribinova v Zlatých Moravciach.

   

   

 • Hudobno-vzdelávací, socio-patologický program LABYRINT

  Dňa 3.10.2019 sa v našej škole uskutočnil hudobno-vzdelávací, socio-patologický program LABYRINT, ktorý bol zameraný na viaceré negatívne stránky života a nástrahy, s ktorými               sa žiaci stretávajú. V programe sa poukazovalo  na rôzne formy násilného správania a intolerancie, ako rasizmus a šikanovanie, pozitíva, aj negatíva internetu a chatovania, internetovej zoznamky, sociálnych sietí, ako aj závislosti na automatoch, počítačoch a mobilných telefónoch, fajčení, alkohole a omamných látkach.

 • Pribinka opäť na najvyššej priečke

   

   „Čas, ktorý si venoval svojej ruži, robí tvoju ružu takou dôležitou.“ Kto pozná knihu Malý princ, ktorú napísal francúzsky spisovateľ Antoine de Saint-Exupéry, určite si veľmi dobre pamätá na tieto slová.

  Keď sa nad nimi zamyslíme, zistíme, že je v nich veľká pravda. Nič sa nerodí ľahko, úspech už vôbec nie. A nikdy nie je samozrejmosťou.

  Za každým úspechom stojí veľa síl, námahy, odhodlania, vytrvalosti, odriekania, no najmä času. Naša škola má to šťastie, že ju navštevujú šikovní, talentovaní a cieľavedomí žiaci, ktorí v spolupráci s ich učiteľmi robia často aj nemožné, aby zažiarili a mohli byť na seba právom hrdí.

  Výsledkom každej snahy je už niekoľkoročné prvenstvo v hodnotení základných škôl v okrese Zlaté Moravce. Okrem ocenení na území okresu sme si viackrát odniesli aj medailové pozície v hodnotení základných škôl a osemročných gymnázií vo vedomostných súťažiach a olympiádach na území Nitrianskeho kraja.

  Školský rok 2018/2019 bol pre našu školu opäť výnimočný. V pondelok 7. októbra 2019 sme si prevzali za prítomnosti primátora mesta PaedDr. Dušana Husára a Mgr. Danuše Hollej z rúk vedúceho odboru  školstva Okresného úradu v Nitre Mgr. Milana Galabu ocenenie za 1. miesto vo vedomostných súťažiach žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v Nitrianskom kraji. Konkurenciou nám bolo 314 škôl, ktoré sme dokázali svojou húževnatosťou poraziť.

  S úsmevom na tvári môžem povedať, že som právom hrdá riaditeľka. Hrdá nielen teraz, ale stále. Mám okolo seba dve zástupkyne, na ktoré sa dá vždy a vo všetkom spoľahnúť, Spolu máme ten najlepší a najšikovnejší kolektív učiteľov, ktorí berú svoju prácu naozaj zodpovedne.

  V neposlednom rade nemôžem zabudnúť na tých  najdôležitejších – našich žiakov, bez ktorých by naša škola nebola školou. Všetci žiaci si u nás  nájdu niečo, v čom ukážu svoju silu. Každý žiak je iný, ale predsa výnimočný. A presne takto ich všetkých vnímame.

  Ďakujem všetkým za spoluprácu, čas, úsilie a snahu vynaloženú pri síce ťažkej, ale o to krajšej práci. Nezabúdajme na to, že čas, ktorý venuje deťom, ich robí dôležitými.

  Všetkým patrí ešte raz jedno veľké ĎAKUJEM!

   

   

                                                                                                               Mgr. Lenka Herdová, riaditeľka školy

 • Európsky týždeň športu na Pribinke

   

  Týždeň od 23.9. do 27.9.2019 sa niesol na Pribinke v znamení aktivít Európskeho týždňa športu. Nielen žiaci, ale aj pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci mali možnosť zacvičiť si na hodinách telesnej výchovy i mimo nich.  Každý deň sa začal rozhlasovou rozcvičkou, ktorá všetkým cvičiacim pomohla prebrať sa a aktivizovať svoje sily do ďalšieho dňa. Vo štvrtok sa po rozcvičke  žiaci ročníkov 1.  – 4. vyšantili v telocvični. Pod vedením pani učiteliek Bajúsovej, Horváthovej a Šustákovej sa vnorili do rytmov hudby a rozhýbali si svoje telá. Všetci mali možnosť zabehnúť si PRE ZDRAVIE počas veľkej prestávky na školskom ihrisku. Žiaci z ŠKD si ešte popoludní zmerali sily v turnaji vo vybíjanej.

               Keďže Európsky týždeň športu sa konal pod témou #BeActive, na Pribinke sa počas tohto týždňa nielen športovalo, ale pozornosť sa venovala aj zdravému životnému štýlu. Žiaci Zelenej školy, ktorá pracuje v našej škole pod vedením p. učiteľky Šišovskej, pripravili pre deti súťaž o NAJ recyklohračku a do každej triedy na 1. stupni priniesli tašky na recykláciu odpadu s krátkym rozhovorom o potrebe triedenia odpadu. Druhostupniari sa mohli chopiť vlastnej iniciatívy a vytvoriť si vlastné nádoby na odpad. Tešíme sa, že pre potreby školy už máme v jej areáli aj kontajnery na triedený odpad i kompostér.

                                                                             Mgr. Mariana Sečkárová

 • Inovácia foriem a metód výchovno-vzdelávacieho procesu na Pribinke


  Obdobie, v ktorom žijeme, je ovplyvnené prudkým rastom poznatkov. Zaužívané metódy a formy vyučovania tak musí zákonite meniť aj škola. Práve ona pripravuje žiakov na to, aby boli schopní prispôsobiť sa novým spoločenským požiadavkám.  Jednou z hlavných úloh dnešnej školy je teda pripraviť svojich žiakov na ich budúci osobný i profesijný život. Učitelia preto musia disponovať širokým spektrom nových alebo inovovaných prístupov k vyučovaniu a učeniu. Pre školu z toho vyplýva potreba inovácie tradičného odovzdávania vedomostí a informácií.  

  Na základe uvedených dôvodov sa naša škola rozhodla zapojiť sa do dvojročného projektu s názvom Inovácia foriem a metód výchovno-vzdelávacieho procesu. Hlavným cieľom projektu je skvalitniť základné vzdelávanie na I. a II. stupni v Základnej škole na Pribinovej ulici v Zlatých Moravciach prostredníctvom projektových aktivít, čím prispejeme k zlepšeniu kvality a inovácie výchovno-vzdelávacieho procesu a k zlepšeniu študijných výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.

  Do projektu sa zapojilo 14 učiteľov zo školy, ktorí pracujú v troch pedagogických kluboch. Ide o nasledovné kluby: pedagogický klub prírodovednej gramotnosti, pedagogický klub matematickej gramotnosti a pedagogický klub čitateľskej gramotnosti. Hlavnou úlohou jednotlivých klubov je dosiahnutie kvalitnejšej spolupráce medzi pedagógmi, výmena skúseností, nových poznatkov a efektívnejšie sieťovanie všetkých pedagogických zamestnancov.

  Základom projektu sú extra hodiny pre žiakov, ktoré sú zamerané na skvalitnenie vzdelávania, prehĺbenie učiva prostredníctvom nových didaktických pomôcok a potrieb, ktoré budú zakúpené zo získaných finančných prostriedkov projektu. Na extra hodinách budú pedagógovia rozvíjať metakognitívne zručnosti, sociálne, komunikačné a interpersonálne zručnosti žiakov s dôrazom na ich uplatnenie sa na trhu práce, zníženie a zabránenie predčasnému skončeniu školskej dochádzky. Didaktické prostriedky využité na extra hodinách uľahčia prácu učiteľovi a ponúknu mu niekoľko spôsobov na zefektívnenie vyučovania. Používanie inovatívnych metód, pomôcok a potrieb nie je v dnešnej dobe len možnosťou, ale stáva sa nevyhnutnosťou. Dôležité je poznamenať, že alternatívne vyučovacie metódy pomáhajú aj integrovaným žiakom a žiakom s poruchami učenia. Vyučovací proces je na základe týchto metód vedený spôsobom, v ktorom nie je aktívny len učiteľ, ale aktivita sa presúva predovšetkým na samotných žiakov. Základnou úlohou používania didaktických pomôcok je motivovať žiakov k väčšiemu záujmu o získanie nových vedomostí a poznatkov.

  Všetko, čo sme uviedli, priaznivo pôsobí na zvyšovanie úrovne vnútornej motivácie a podporu rozvoja tvorivosti. Na základe týchto metód a využívania didaktických pomôcok budú žiaci schopní vnímať učenia ako činnosť, ktorú realizujú oni sami a využívajú tak svoj osobný potenciál.

  Maxim Gorkij povedal: „Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nikam nevedie.“  Uvedomujeme si, že cesta, ktorú sme si vybrali, nebude možno jednoduchá, ale veríme, že výsledky budú viditeľné. Tešíme sa na všetko, čo nás na tejto našej inovatívnej ceste postretne.

                                                          

                                                                                                                     Mgr. Lenka Herdová

                                                                                                                     riaditeľka školy


 • Pribinkári cestujú s ERASMOM po EURÓPE

  Pribinkári cestujú s ERASMOM po EURÓPE

  „Svet je kniha a tí, ktorí necestujú, čítajú iba jednu stranu.“ 

   

  tento motivačný citát známej historickej postavy Sv. Augustína bol jednou z prvotných inšpirácií aktívnej učiteľky nemeckého jazyka Mgr. Zuzany Čižmárikovej a vedenia školy ZŠ Pribinova v Zlatých Moravciach. Tu iniciatívne pripravili pre svojich šikovných žiakov v nastávajúcich dvoch školských rokoch  skutočnú lahôdku: medzinárodný projekt  ERASMUS+ pod názvom „Cross into languages“, čo vo voľnom preklade znamená „Pustime sa do jazykov“.

  Projekt, ako už jeho názov napovedá, je jazykovo orientovaný a umožní žiakom ZŠ Pribinova preniknúť hlbšie do schopností komunikovať v cudzom jazyku so svojimi rovesníkmi z Grécka, Rumunska, Litvy, či pre nás exotikou dýchajúceho Turecka. Zároveň umožní žiakom a ich sprevádzajúcim učiteľom navštíviť a aktívne spoznávať vyššie spomenuté krajiny z hľadiska histórie, kultúry, architektúry, jazyka, či geografie. Samozrejme, zahraničných hostí v tomto projekte privítame aj na Slovensku, v našom meste, na našej škole a žiaci si svojich kamarátov počas ich pobytu na Slovensku vezmú aj do svojich domovov.

  Hlavnou myšlienkou a zároveň cieľom projektu je umožniť žiakom školy overiť si, a zároveň zdokonaliť svoju schopnosť použiť cudzí jazyk pri komunikácii nielen v triede, tak ako sa to deje pri štandardnom vyučovaní, ale priamo v reálnom živote - pri stretnutí a aktivitách s kamarátmi z rôznych krajín Európy na školách a v ich domovoch. Pridanou hodnotou je potom samozrejme aj cestovanie a spoznávanie tých kútov Európy, ktoré majú väčšinou žiaci možnosť vidieť iba na mape, obrázkoch, či v televízii.

  Prvým z partnerov v projekte a zároveň koordinátorskou školou projektu je Lietuvos Sporto Universiteto Kedainu „Ausuros“ progimnazija z mesta Kedainai z Litvy. Grécko v projekte zastupuje škola Daily Junior High School of Petra of Lesvos, ktorá sa nachádza v Iónskom mori na ostrove LESBOS. Rumunsko je zastúpené školou Liceul Teoretic German Johann  Ettinger, ktoré sa nachádza v historicky známom meste Satu-Mare (Satmár). Štvoricu kontinentálnych partnerov dopĺňa škola Meram Alparsan Ortaokulutureckého mesta Konya. Tu sa bude konať v Novembri 2019 aj prvé projektové stretnutie, na ktoré sa už isto tešia piati žiaci ZŠ Pribinova a ich sprevádzajúci učitelia.

  Čaká ich atraktívna cesta zahŕňajúca letecký presun a pri napĺňaní programu počas týždňa aj množstvo zaujímavých aktivít v anglickom a nemeckom jazyku a v neposlednom rade veľké dobrodružstvo pri spoznávaní cudzej krajiny. O tom však už v reportáži, ktorú prinesieme po absolvovaní  ich pobytu.

   

  Mgr. Zuzana Čižmáriková, koordinátorka projektu

                                                                                 Mgr. Lenka Herdová, riaditeľka školy

 • Exkurzia do Banskej Štiavnice

  Exkurzia do Banskej Štiavnice

   

   

  „Ten, kto zabúda na svoju minulosť, nemá ani budúcnosť.“

  J. F. Kennedy, 35. prezident USA

   

  V duchu tejto myšlienky sa aj naši deviataci rozhodli spoznávať krásy a pamiatky Slovenska.

  Vo štvrtok 26.09.2019 sme sa vybrali na exkurziu. Jej cieľom bola návšteva banského múzea a Banskej Štiavnice.

  Banské múzeum v prírode, jedna z najnavštevovanejších atrakcií v regióne, je povrchová a hlbinná expozícia v pôvodnej časti šachty Ondrej a štôlne Bartolomej. Nachádza sa asi 1,5 km za Banskou Štiavnicou.

  Najväčším lákadlom pre nás bolo fáranie do štôlne Bartolomej. V baníckom plášti, s prilbou a s lampášom sme zažili na vlastnej koži podmienky, v akých kedysi ťažili baníci. Počas prehliadky, ktorá trvala temer 1,5 hodiny, sme sa zoznámili s banským dielom            zo 17.-19. storočia. Najcennejším exponátom bol podzemný konský ťažný gápeľ z druhej polovice 19. storočia. Pripomínal časy, keď podzemnú vodu odčerpávalo dvetisíc koní a rovnaký počet ľudí. Je jediným zachráneným zariadením svojho druhu na Slovensku.

  Po spoznávaní podzemia sme sa vybrali do Banskej Štiavnice, turisticky veľmi obľúbeného mesta. História tohto banského mesta je spojená s ťažbou a spracovaním kovov, najmä zlata a striebra, už od doby bronzovej.

  V meste je veľa historických pamiatok. Zaujalo nás krásne Námestia sv. Trojice, vybudované v kopcovitom teréne, aj s mohutnými meštianskymi domami. Dominantou námestia je morový stĺp so súsoším sv. Trojice. Bol postavený na znak vďaky mesta za ústup morovej epidémie v r. 1710-1711. Pôvodný jednoduchý stĺp bol neskôr prestavaný.

  Jeden z domov na severnej strane Námestia sv. Trojice dnes ukrýva vzácnu mineralogickú expozíciu. Sem smerovali naše ďalšie kroky. So záujmom sme si prezreli vyše štyristo druhov minerálov z celého sveta. Súčasťou múzea je aj interaktívna dielňa, v nej žiaci zábavnou formou spoznávali niektoré minerály.

  Počas prechádzky po meste sme objavili obchodík, v ktorom uchovávajú betlehem, jeden z najväčších pohyblivých drevených betlehemov na Slovensku. Obsahuje 800 postavičiek, z toho asi 400 je pohyblivých.

  Naša exkurzia vyvrcholila v Banskej Štiavnici, ktorá je od roku 1993 na zozname UNESCO. Spoznali sme krásne historické mesto, v ktorom žila aj Mária Pišlová (teda Marína), veľká láska Andreja Sládkoviča. Plní dojmov sme sa vrátili domov s predsavzatím, že ešte sa sem určite vrátime.

 • 2. 10. 2019

  Aktualizovali sme modul Výchovné poradenstvo

 • 2. 10. 2019

  Aktualizovali sme modul Jedáleň

 • Usmernenie k dotovaným obedom, platbám za stravovanie, režijným nákladom a k dotáciám na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka navštevujúceho ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce

 • Slávnostné zahájenie šk. roka 2019/2020

  Do galérie Slávnostné zahájenie šk. roka 2019/2020 boli pridané fotografie.

 • Maľovanie na Pribinke

   

  Všetci žiaci s nadšením očakávali, kedy sa list v kalendári otočí na stranu, kde bude svietiť dátum 28. jún 2019. Ten deň prišiel! Naši žiaci sa rozbehli v ústrety prázdninám, aby si oddýchli od plnenia školských povinností a načerpali dostatok energie do nového školského roka.

  Hoci oni oddychovali, na Pribinke sa čosi dialo. Šikovní maliari pracovali v plnom nasadení, aby žiakov v septembri privítali triedy v novom šate a chodby krásne čisté, vymaľované.

  Škola je miestom, kde deti trávia počas celého roka väčšinu svojho času. Je preto dôležité, aby sa v nej cítili  čo najlepšie a najpríjemnejšie. Záleží nám na pohodlí a na tom, ako sa u nás naši žiaci cítia. Preto bolo pre nás samozrejmosťou vymaľovať vnútorné priestory školy. Prvá časť začala ešte počas jarných prázdnin, kedy sa vymaľovalo druhé poschodie. Počas letných prázdnin sa pokračovalo prvým pochodím a respíriom školy. Veríme, že žiaci budú s konečným výsledkom spokojní a budú chodiť do svojej školy a triedy s úsmevom na tvári.

  Tešíme sa na nový školský rok, ktorý bude určite opäť plný množstvom neopakovateľných zážitkov. Našim žiakom v ňom želáme veľa energie, síl, radosti a spokojnosti.

  „Oblečme si úsmev, jedna veľkosť sedí všetkým.“

   

                                                                                                                        ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

   

 • Poskytnutie dotácie

  K poskytnutiu dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením je potrebné priniesť vyplnené vyhlásenie a potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 3.9. 2019

 • Voľné miesta na našej škole

  Aktualizovali sme voľné pracovné pozície na našej škole.

  https://pribinka.edupage.org/job/

 • Naše úspechy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce
  Pribinova 1, 953 01 Zlaté Moravce
 • riaditeľka
  037/6307385

  kancelária zástupkýň
  037/6426056

  jedáleň
  037/6426057

  ÚRADNÉ HODINY
  VEDENIA ŠKOLY

  Telefonicky - denne 7.30–15.00h


  Osobne - na základe predchádzajúceho dohovoru
  (telefonicky, email)

  Po 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  Ut 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  St 7.30 – 8.00 h 12.30 – 15.00 h
  Št 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  Pi 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h

Fotogaléria