• Voľné miesta na našej škole

  Aktualizovali sme voľné pracovné pozície na našej škole.

  https://pribinka.edupage.org/job/

 • Naše úspechy

 • Pracovný letný deň

  Do galérie Pracovný letný deň boli pridané fotografie.

 • Slávnostná akadémia na konci šk.roka

  Do galérie Slávnostná akadémia na konci šk.roka boli pridané fotografie.

 • Malá olympiáda v anglickom jazyku

  Do galérie Malá olympiáda v anglickom jazyku boli pridané fotografie.

 • Oznam

  Dňa 28.6.2019 sa uskutoční slávnostné odovzdávanie vysvedčení. Odchod  žiakov je o 9,00 h                         ŠKD je v prevádzke  do 9,30 h 

  Želáme všetkým žiakom krásne prázdniny.

 • Olympijský deň na Pribinke

   

  „Život potrebuje pohyb.“

                                                                     Aristoteles

   

  Dňa 25.6.2019 sa v našej škole konala akcia pod názvom Olympijský deň na Pribinke.

  Na rozdiel od predchádzajúcich ročníkov deti nesúťažili, ale získavali  informácie o histórii a súčasnosti olympijských hier. Riešili kvízové otázky o olympizme, no nechýbala ani športová aktivita.

  Po slávnostnom zapálení olympijského ohňa pani riaditeľkou Mgr. Lenkou Herdovou a  za prítomnosti vedenia školy, zástupcov všetkých tried, nasledovala rozhlasová relácia venovaná olympijským hrám. Následne sa jednotlivé triedy, pod vedením triednych učiteľov, presunuli na ihrisko, kde si potrápili hlavy vo vedomostnom kvíze o olympizme. Po zodpovedaní otázok, pri ktorých sa mnohí veľa naučili, prišla všetkými očakávaná športová aktivita – zdolanie prekážkovej dráhy. S potešením môžeme skonštatovať, že túto úlohu absolvovali všetci žiaci, i keď niektorí sebe vlastným spôsobom. 

  Po odbehnutí sa posilnili dúškom z nápoja pripraveného žiačkami  zo Zelenej školy (bylinky a extrakty dopestované a vytvorené z bylín zo školskej bylinkovej záhrady). Aktívnu účasť na podujatí potvrdili svojím podpisom  na pripravenom plagáte, ktorý sa nachádza  v respíriu školy.

  Ďakujeme všetkým za účasť a prajeme príjemné prázdniny!

                                                                                                Mgr. M. Sečkárová a Mgr. G. Horváthová

 •   OTVORENÉ ŠKOLY

  Výchova k občianstvu – Podpora demokratického prostredia v školách -

    OTVORENÉ ŠKOLY


  Učíme deti demokracii prostredníctvom rozvoja demokracie v školách.

  Projekt Nadácie otvorenej spoločnosti s názvom Otvorené školy je výnimočným projektom. Spája mladých zanietených ľudí s mladšími  žiačkami a žiakmi, ktorých vzdelávajú o demokratických hodnotách a šíria medzi nimi osvetu o fungovaní právneho štátu.


  Cieľom tohto programu je podporiť demokratické prostredie v školách a výchovu                                       k občianstvu prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a práce žiackych školských rád.


  Program vychádza z predpokladu, že o tom, ako funguje demokracia, sa mládež najlepšie naučí jeden od druhého a v prostredí, kde trávia podstatnú časť svojho dňa. Kľúčové nie sú ani tak knihy a poučky než praktický návod, ako na to. Zameriava sa na zlepšenie participácie detí a mladých ľudí na živote školy a jej rozhodovacích procesoch.

  Do programu bolo v školskom roku 2018/19 zapojených 7 základných škôl z celého Slovenska. Medzi tieto školy patrila aj ZŠ, Pribinova 1 v Zlatých Moravciach.

  Dňa 10. júna 2019 sa v Úrade verejnej ochrankyne práv  v Bratislave stretli riaditelia a zástupcovia  škôl, ktoré sa zapojili do projektu. Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.  im s veľkou radosťou odovzdala diplomy za ich neoceniteľný vklad do problematiky ochrany ľudských práv na Slovensku.

  Diplom od pani ombudsmanky  prevzala aj naša pani  riaditeľka Mgr. Lenka Herdová.

  S hrdosťou sme si prevzali titul Otvorená škola 2018/19.


  ZŠ, Pribinova 1,  Zlaté Moravce  


 • Aj jazyky kvitnú na Pribinke

   

  Pribinka sa už niekoľko rokov zúčastňuje súťaže Jazykový kvet. Je to jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch a slovenčine pre cudzincov.

  Súťaž sa realizuje od roku 2011 postupovým systémom od krajského semifinále, pokračuje krajskými finále a vrcholí celoslovenským kolom. Tento rok sa celoslovenské finále uskutočnilo dňa 14.6.2019. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci David Bihari, Diana Kollárová, Marko Zrasták a Mia Treacy. Všetci získali mimoriadne výsledky.

  Mia Treacy získala 2. miesto v 1. kategórii próza anglický jazyk, bilingválna sekcia.

  David Bihari získal 2. miesto v 2. kategórii próza anglický jazyk, bilingválna sekcia.

  Diana Kollárová získala 2. miesto v 2. kategórii monodráma anglický jazyk.

  Marko Zrasták získal 5. miesto v 2. kategórii próza nemecký jazyk.

  V súťaži sa prezentujú jazykové zručnosti detí a žiakov v jednotlivých súťažných jazykoch. Súťaž napomáha rozvíjať ich záujem o cudzie jazyky, literatúru a multilingvalizmus, aktívne jazykové zručnosti, tvorivosť, autorský a interpretačný talent.

  Poslaním súťaže Jazykový kvet je najmä:

  • tvorivo rozvíjať aktívne jazykové zručnosti detí a žiakov v jednotlivých cudzích jazykoch,
  • podporovať ďalšie rozvíjanie jazykového nadania a talentu detí a žiakov a prispievať k zmysluplnému využívaniu ich voľného času,
  • viesť deti a žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o cudzie jazyky,
  • vytvárať kladný vzťah detí a žiakov k učeniu cudzích jazykov,
  • vytvárať pre deti, žiakov, učiteľov a lektorov cudzích jazykov, jednotlivé školy a inštitúcie súťaživé prostredie na vzájomné porovnávanie jazykových zručností, vedomostí a kvality výchovno-vzdelávacieho procesu.

   

   Žiakom gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov a dúfame, že jazyky budú kvitnúť na Pribinke ešte veľa rokov.

   

                                                                                                                            PhDr. Gabriela Čásarová, PhD.

 • Do you speak English?

  Na túto otázku, ale aj mnohé iné sme sa pýtali účastníkov rovnomennej akcie, ktorá sa konala dňa 29.5.2019. Hlavným cieľom súťaže bolo rozvíjanie komunikačnej kompetencie žiakov a podpora plynulého vyjadrovania sa v anglickom jazyku.  

  Na princípe klasických stolových hier učiteľky anglického jazyka pripravili hraciu plochu na podlahe telocvične. Hracia plocha bola vytvorená z penového koberca, ktorý sa dá poskladať do ľubovoľných tvarov. Náš sa vinul ako had naprieč celou telocvičňou. Žiaci boli živé figúrky chodiace po tejto hracej ploche. Každý najskôr  hodil veľkou kockou. Postupovali podľa hodu na kocke. To však nebolo všetko. Žiaci mohli postúpiť ešte o dva kroky navyše, ak správne zodpovedali na otázku položenú v angličtine. Otázky boli napísané na farebne označených kartičkách. Každý žiak si ťahal takú farbu kartičky, ktorá zodpovedala úrovni  jeho angličtiny. Výhodou súťaže  bolo najmä to, že sa jej mohli zúčastniť nielen komunikačne veľmi pokročilí žiaci, ale aj úplní začiatočníci. Hra bola napínavá až do poslednej chvíle, vzhľadom na to, že ani správne zodpovedané otázky neznamenali automaticky výhru. Tak isto ako aj pri iných spoločenských hrách, veľa záležalo od šťastia. Žiaci sa spontánne tešili z každého čiastkového postupu a povzbudzovali sa navzájom.

  Prvé 4 miesta boli ohodnotené vecnými cenami. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za účasť a veríme, že s podobným elánom budeme pokračovať v cudzojazyčných akciách aj na budúci školský rok.

  PhDr. Gabriela Čásarová, PhD.

 • Deň rodiny v ŠKD.

  Pani vychovávateľky ŠKD pripravili 6.6.2019 na školskom ihrisku zábavné popoludnie venované RODINE. Na túto milú akciu upozorňovali aj obrázky na školskom plote. Deti nakreslili svoju rodinu a dali si záležať, aby tam boli všetci, dokonca i zvieratká, ktoré patria do rodiny. Na podujatie si mohli pozvať rodičov, starých rodičov, súrodencov. Pozvanie prijala aj pani riaditeľka ZŠ Mgr. L. Herdová a aj pani zástupkyňa PaedDr. L.Nízlová Tomajková. Bolo potrebné zdolať 6 stanovíšť, na ktorých si všetci účastníci mohli zmerať sily, šikovnosť,zručnosť,rýchlosť a výtvarný talent. Veľmi milé bolo pozorovať deti, ktoré chceli zvíťaziť nad dedkom, babkou, ockom a aj mamičkou. A aká bola radosť, keď sa im to podarilo! Nakoniec boli víťazmi všetci. Milým spestrením bolo aj maľovanie na tvár, ktorému žiadne dieťa neodolá. Počasie nám prialo, a tak sme si Deň rodiny užili. Školské ihrisko bolo plné lásky, dobrej nálady a smiechu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa tohto krásneho podujatia zúčastnili.

                                                                                                                   Eva Čepčeková vychovávateľka ŠKD

 • 5.rozprávkový deň detí

  Do galérie 5.rozprávkový deň detí boli pridané fotografie.

   

  Vďaka vzájomnej a ústretovej spolupráci školy s ochotnými a aktívnymi rodičmi sa nám podarilo 31. mája 2019  zorganizovať pre našich žiakov už v poradí piaty ROZPRÁVKOVÝ DEŇ DETÍ.  Išlo o nezabudnuteľné dopoludnie plné neopísateľných zážitkov, ktoré budú ešte dlho doznievať v mysliach tých, ktorí sa tohto veľkého dňa zúčastnili.

            V daný deň sme sa presvedčili,  že zázraky sa nedejú len v rozprávkových knižkách. Po dňoch, resp. týždňoch nepriaznivého počasia prišiel krásny a slnečný deň. Presne taký, aký si naše deti zaslúžia!

  Rozprávkové dopoludnie začalo slávnostným otvorením o 9:00 hod. Úvodné slová patrili pani Márii Ďurčekovej, ktorá následne odovzdala slovo pani riaditeľke Mgr. Lenke Herdovej. Jej slová doplnil primátor mesta PaedDr. Dušan Husár. A potom to všetko začalo!

  Žiaci druhého stupňa si s triednymi učiteľmi pripravili zábavné súťažné stanovištia s rozprávkovými názvami, kde si všetci mohli precvičiť svoju kreativitu, šikovnosť, všeobecné znalosti, logiku a zručnosť.

  O príjemnú atmosféru, fantastickú zábavu, nové vedomosti i praktické zručnosti sa s nami podelili nielen hasiči zo Zlatých Moraviec i dobrovoľní hasiči zo Žitavian, ale aj páni policajti.  V škole boli prítomní  i študenti zo stredných odborných škôl, ktorí neposkytli našim žiakom len svoje služby, ale mnohé sa im snažili ukázať, a popri tom  ich aj niečo naučiť. Nemôžeme zabudnúť na tvorivé dielne, ktoré si pre nás pripravilo MSKŠ. Navštívili nás aj futbalisti ViOn-u a boxeristi z Box clubu v Zlatých Moravciach. Neopísateľnú radosť urobili žiakom kolotoče v podobe skákacieho hradu, trampolín či walk on waterball.

  V rozprávkach sa píše o tom, ako si majú ľudia pomáhať. A my sa toho držíme! Aj tento rok mal náš veľký deň opäť charitatívny rozmer. Rozhodli sme sa pomôcť detičkám z dvoch detských domovov zbierkou školských potrieb. Naši žiaci sa do zbierky bez váhania zapojili, dôkazom čoho bolo množstvo vecí, ktoré vyčaria úsmev na tvári tým, ktorí nemajú toľko šťastia, než by si zaslúžili.

  Na tvárach všetkých zúčastnených žiaril po celý čas úsmev, ktorý hovoril za všetko. Radosť v detských očiach bola neopísateľná. Sme veľmi radi, že sa nám už piaty rok podarilo zorganizovať taký deň, na ktorý budú všetci spomínať v tom najlepšom.

  Všetkým, ktorí sa na tomto krásnom dni podieľali, ďakujeme a želáme im, aby na ich tvárach svietil krásny a žiarivý úsmev, ktorý nestojí nič a predsa prináša tak veľa. 

 • Výlet v Tatrách

  V dňoch 23.-24.5.2019 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili výletu v Tatrách. Naše pôvodné plány sa nám nepodarilo zrealizovať kvôli nepriaznivému počasiu, ale aj napriek tomu sme sa na výlet tešili a dobrá nálada nechýbala. 

  V prvý deň sme navštívili Stanišovskú jaskyňu v obci Liptovský Ján.  Po návšteve našej neplánovanej zastávky sme sa išli ubytovať. Ubytovaní sme boli v penzióne Chata Valaška. Po ubytovaní a dobrom obede, plní energie,  sme sa vybrali pozemnou lanovkou na Hrebienok. Po výstupe sme začali našu prechádzku až po Bilíkovu chatu a ďalej až po Vodopády Studeného potoka. Prostredie bolo krásne          a aj napriek nepriaznivému počasiu sme si našu túru vychutnali.

  V piatok sme sa išli pozrieť do Tricklandie, kde sa nám veľmi páčilo. Okrem zrkadlového bludiska sme si vyskúšali optické ilúzie v jednotlivých miestnostiach. Ďalej sme navštívili Múzeum TANAP-u. V múzeu sme sa oboznámili s tatranskou prírodou, jej ochranou a dejinami sprístupňovania Tatier.  Po návšteve múzea sme išli ešte na poslednú zástavku nášho výletu, ktorou bola prechádzka okolo Štrbského plesa.

  Aj napriek počasiu, ktoré nám veľmi neprialo, sme si náš posledný výlet naplno užili  v dobrej nálade, a to aj  vďaka našim pani učiteľkám, ktoré sa o nás celý výlet starali a za to im patrí od nás veľké ĎAKUJEME!

                                                                                                                                         Daniela Bánska (9.a)

 • 5. rozprávkový deň detí

 • Pribinka na medzinárodnej konferencii na Cypre

  V rámci programu eTweening sa v dňoch 16. – 18.2019  konal na Cypre odborný workshop zameraný na profesionálny rozvoj pod názvom Zmena školskej kultúry smerom k demokratickej škole. Zúčastnilo sa ho 80 učiteľov z celej Európy. Zo Slovenska boli na túto konferenciu vybraní dvaja učitelia.                          Je pretopre nás veľká česť, že naša zamestnankyňa, učiteľka anglického jazyka PhDr. Gabriela Čásarová, PhD., reprezentovala našu školu i  krajinu na tejto konferencii.

  Tieto medzinárodné konferencie majú za cieľ nielen oboznámiť účastníkov s programom eTwinning a ponúknuť možnosť rozvoja európskej spolupráce s použitím IKT, ale hlavným cieľom je ponúknuť profesijný rozvoj v konkrétnej oblasti, na ktorú sú zamerané. Do programu eTwinning sa naša škola zapája už po druhý rok. Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl .              "E" je skratka pre elektronický a "twinning" znamená partnerstvo, družba. eTwinning vám umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). To ale nie je všetko. eTwinning je ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami – učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.

  V rámci konferencie sa prezentovali nasledovné témy:

  • Prezentovanie kultúry rovnosti a zdieľanej zodpovednosti v školách
  • Zastavenie nenávisti na internete – posilnenie demokratického občianstva
  • Vyučovanie kontroverzných tém v kontexte výchovy k ľudským právam a výchovy k demokratickému občianstvu
  • Aplikovaná demokracia: príklady eko-škôl
  • Pomoc žiakom – migrantom integrovať sa do školského systému hostiteľskej krajiny vďaka eTwiningu.

  Veríme, že naša škola využije získané poznatky a nové kontakty s učiteľmi z celej Európy v ďalších etwinningových projektoch, v ktorých plánujeme pokračovať aj naďalej.

  PhDr. Gabriela Čásarová, PhD.

   

 • Rozprávkový deň detí

 • Do you speak English?

 • Mladý záchranár CO

  K tradičným súťažiam, do ktorých sa zapájame, patrí aj pomerne náročná súťaž pod názvom Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany.

  Tento rok sa súťaž konala 10. mája v SOŠOaS v Zlatých Moravciach. Našu školu reprezentovalo štvorčlenné družstvo v zložení: Andrea Malá, Henrieta Ivanová, Gabriel Bezuška a Marek Holub.

  Samotná súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. Z teórie žiaci absolvovali 4 testy po 20 otázok z oblasti zdravotnej a dopravnej výchovy, z oblasti civilnej ochrany a  oblasti topografie a orientácie v teréne. Následne sa presunuli na stanovištia  praktickej časti, kde      v teréne riešili úlohy ako prechod zamoreným terénom a zhotovenie evakuačnej batožiny, praktické ošetrenie úrazu a zdravotnej prípravy. Veľmi nás potešilo, že v takejto náročnej súťaži naši deviataci zabodovali a obhájili si 1. miesto. Priviezli si domov pohár s diplomom a každý dostal aj medailu a hodnotné ceny.

  Celému družstvu ďakujeme za dobrú reprezentáciu.

                                                                                                            Ing. Miriam Bezušková

 • Okresné kolo Fyzikálnej olympiády

  24.5.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej olympiády pre žiakov 7. ročníka s názvom Archimediáda.

     Našu školu reprezentovali dva tímy – Ella Pavlíková, Jakub Manek, Jozef Krúpa a Beata Mokrá, Nina Končalová a Diana Górová.

  ...Oba tímy boli mimoriadne úspešné – obsadili prvé a druhé miesto v silnej konkurencii škôl  Nitrianskeho a Zlatomoraveckého okresu!!!

  ... Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy..

   

                                                                                  PaedDr. Sylvia Halgašová

 • Výlet na Šomošku, návšteva Pamätníka SNP v Banskej Bystrici

     21. mája 2019 sa žiaci ôsmeho ročníka vybrali preskúmať náučný chodník, ktorý vedie z obce Šiatorská Bukovinka na hrad Šomoška.

     A hoci počasie bolo niekoľko dní predtým upršané a nestále, mali sme šťastie a z tmavých oblakov, ktoré sa nám preháňali nad hlavami, nespadla ani kvapka.

     A tak sme mali možnosť spoznať asi 9 metrov vysoký kamenný vodopád situovaný pod hradom Šomoška, ktorý patrí jednoznačne k najpôsobivejším prírodným výtvorom na Slovensku. Vznikol pred asi štyrmi miliónmi rokov stuhnutím lávy. Vodopád pozostáva  z tmavých päť- až šesťbokých čadičových stĺpov a svojou ohnutou formou sa radí  k celoeurópskym unikátom.

  Neďaleko vodopádu nás zaujala ďalšia atrakcia, kamenné more tvorené úlomkami takých istých tmavých čadičových stĺpov, ktoré boli použité i pri stavbe neďalekého hradu Šomoška.

  Na množstvo malebných prírodných scenérií a prekrásnych výhľadov nebola počas celej cesty núdza.

     Po nenáročnom turistickom výstupe naš a cesta smerovala do Banskej Bystrice, kde sme navštívili Pamätník SNP, ktorý je jedným z najvýznamnejších pamätníkov na Slovensku. Jeho úlohou je pripomínať obdobie II. svetovej vojny a Slovenské národné povstanie, centrom ktorého bola Banská Bystrica.  Vďaka mimoriadne pútavému rozprávaniu nášho sprievodcu sme sa dozvedeli mnoho historických faktor  aj zaujímavostí z tohto obdobia.

     Po mnohých silných a ťažkých emóciách, ktoré sme za dve hodiny v tomto pamätníku prežili, sa s nami náš sprievodca  rozlúčil veľmi peknými slovami: ,,Nezabudnite byť k sebe dobrí. Hlavne v dnešnej dobe!“

   

                                                     PaedDr. S Halgašová, Mgr. R. Csandová, Mgr. I. Káčerová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce
  Pribinova 1, 953 01 Zlaté Moravce
 • riaditeľka
  037/6307385

  kancelária zástupkýň
  037/6426056

  jedáleň
  037/6426057

  ÚRADNÉ HODINY
  VEDENIA ŠKOLY

  Telefonicky - denne 7.30–15.00h


  Osobne - na základe predchádzajúceho dohovoru
  (telefonicky, email)

  Po 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  Ut 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  St 7.30 – 8.00 h 12.30 – 15.00 h
  Št 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  Pi 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h

Fotogaléria